I midten av januar ble det klart at regjeringen utvides og at Venstre går inn som nytt regjeringsparti sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. For arbeidsfolk var dette dårlige nyheter. Venstre har som tradisjon å stemme mot alle forslag som styrker arbeidsfolks rettigheter og det organiserte arbeidslivet. Gjennom tidene er de eneste arbeidstakerne Venstre hatt omsorg for de uorganiserte. Vi må stille oss spørsmål om vi vil ha et arbeidsliv der arbeidere er prisgitt tilfeldige vilkår?

Venstre tror at et fritt marked og konkurranseutsetting leder til tjenester med høyere standard til en lavere pris. Vi i fagbevegelsen vet hvem det er som må betale for den «lavere prisen» – nemlig arbeidsfolk. Venstre er imot hele systemet som er bygget på fagforeninger og kollektive rettigheter. Regjeringens nye politiske plattform innebærer mer privatisering, mer skattekutt og flere signaler om ytterligere liberaliseringer. Vi som kjemper for et samfunn med små forskjeller mellom folk står nå foran store utfordringer.

Venstre hevder at de er for den norske modellen som er bygget på et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner med formål å sikre et organisert arbeidsliv. Dette til tross for at de er imot fagforeningsfradraget og stemmer mot alle forslag som bidrar til å styrke trepartssamarbeidet. Sammen har partene i trepartssamarbeidet tatt samfunnsansvar, i gode tider og i tøffe tider. Når arbeidsledigheten har vært høy, eller økonomien dårlig, har fagbevegelsen moderert sine krav, for å løfte dem igjen når situasjonen i landet har blitt bedre. Dette samarbeidet er bærebjelken i det norske samfunnet, og svekkelser av trepartssamarbeidet er en trussel mot demokratiet. Når det organiserte arbeidslivet svekkes skjer en maktforskyvning der arbeidsgivere vinner og arbeidsfolk taper.

I forkant av Stortingsvalget i 2017 sendte LO ut spørsmål til alle partier med medlemmenes hjertespørsmål. Der stod det klart at Venstre blant annet ønsker å avvikle det statlige bidraget til avtalefestet pensjon (AFP), svekke sykepengeordningen, øke privatiseringen av det offentlige og ha frie profittuttak i velferden. De støtter heller ikke ordningen med regionale verneombud. For forbundet var det en lang kamp for å få gjennom ordningen med regionale verneombud innenfor anlegg og renhold. Mange av bransjene er preget av useriøse aktører og de regionale verneombudene bidrar til at det opprettes fungerende vernetjenester i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Dette er noe alle burde kunne stille seg bak! Det er vanskelig å si hvor mange liv de regionale verneombudene har reddet, men at de gjør en viktig jobb står uten tvil.

Venstre vil også at innleie som hovedregel skal være tillatt, til tross for skremmende rapporter om omfanget av bemanningsselskaper innenfor bygg- og anleggssektoren i Oslo. Det virker som mange bedrifter har som forretningsmodell å ha en svært lav egenbemanning. Det store innslaget av bemanningsselskaper i norsk arbeidsliv de senere årene innebærer en økt usikkerhet for arbeidstakere i disse selskapene. En usikkerhet om man får nye oppdrag, og om man har inntekt å leve av neste måned. Innleide arbeidere fra bemanningsselskaper tør ikke si ifra når de er usikre i utfordrende arbeidssituasjoner, når de har manglende fagkunnskaper eller når de blir utsatt for sosial dumping. Dette på grunn av frykt for å ikke å få nye oppdrag. Vår erfaring er også at mange bemanningsselskaper er fiendtlig innstilt til fagforeninger.

Vi vil ikke leve i et samfunn der innleie, nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag er standard. Det må være slutt på at arbeidsfolk står med lua i hånden!

Erna Hagensen
Forbundsleder