Fra venstre: Jon Petter Arntzen (Østlandssamarbeidet), Nina Solli(NHO Viken Oslo), Christine Holtan Bøgh (Miljøstiftelsen Zero), Eirik Wangen Næss (Norsk Arbeidsmandsforbund) og Øyvind Såtvedt(Osloregionen).
Foto: Amanda Iversen Orlich

Forrige uke ble det holdt en fagkonferanse om underlaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Konferansen ble arrangert av Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo. Representanter fra myndigheter, interesseorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstaker siden var til stede.

Ønsker kraftig satsning på samferdsel

Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping. Det er derfor viktig at det fortsatt legges opp til en kraftig satsing på samferdsel også i neste planperiode.

I LO samordnes arbeidet med NTP gjennom samferdselspolitisk utvalg som består av representanter for alle forbund i LO som er involvert i samferdselssektoren.

LO og forbundene mener at investering i infrastruktur er et viktig næringspolitisk virkemiddel.

Vil ha gode innkjøpsrutiner 

Forbundssekretær Steinar Rindhølen holdt frem Oslo-modellen som et godt eksempel ved offentlige innkjøp. Foto: Amanda Iversen Orlich

Forbundssekretær Steinar Rindhølen holdt en innledning der han blant annet la vekt på gode innkjøpsrutiner.

-Gode innkjøpsrutiner, for eksempel i tråd med Oslo-modellen når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, må ligge i bunn i alle innkjøp på anleggssiden. Det er viktig at kjøp av tjenester profesjonaliseres, uavhengig av byggherre, sa Rindhølen.

Kortere byggetider

Rindhølen uttrykte også en uro for at iveren etter raskere ferdigstillelse av samferdselsprosjekter resulterer i uforsvarlige korte byggetider, slik en ser eksempler på i dag.

-Dette er også svært urovekkende da anleggsbransjen er en bransje med mange alvorlige arbeidsulykker, poengterte Rindhølen.

Innenfor anleggsbransjen er lange skift- og innarbeidingsordninger tatt i bruk for arbeidstakere som pendler langt.

-Byggetiden på prosjektene må ikke ensidig baseres på denne ordningen, da dette hovedsakelig ikke er forenlig med lokale arbeidstakere og deres familieliv. Det er heller ikke bra for vår målsetting med å få flere kvinner inn i bransjen, sa Rindhølen.

Ivareta norsk kompetanse

For å ha et innovativt og velfungerende marked i Norge må det legges til rette for at hjemmehørende bedrifter kan være med i utbyggingsprosjektene.

-Vi må sørge for at kompetansen sitter igjen her hjemme når prosjektene er ferdige, konkluderte Rindhølen.

Viktig for å få ungdommer i arbeid

Norsk Arbeidsmandsforbund er spesielt opptatt av at transportpolitikken legger til rette for utvikling av trygge og gode arbeidsplasser med fokus på kvalitet og kompetanse, og som ivaretar de ansatte i anleggs- og transportsektoren.

-Anleggsnæringen har gjennom mange år vært viktig for sysselsetningen i Norge. Spesielt ute i distriktene der mange ungdommer blitt rekruttert til bransjen, sa Rindhølen.

-Fylker og regioner må følge opp samferdselsinvesteringene med flere skoleplasser i anleggsfagene. Det vil være et viktig virkemiddel for å sysselsette ungdommer som i dag står utenfor arbeidslivet, avsluttet forbundssekretæren.