Vekterstreiken tas opp til behandling i Rikslønnsnemda i desember.

Når regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en lovlig konflikt er det Rikslønnsnemnda som fastsetter det endelige resultatet av lønnsoppgjøret for gjeldende overenskomst – Rikslønnsnemda.
Før Rikslønnsnemnda kan påbegynne arbeidet må Stortinget vedta en egen lov i hvert enkelt tilfelle

Denne loven er nå vedtatt  (Stortingsproposisjon 134 L 2011-2012) og Rikslønnsnemnda har fått oversendt saken.

Rikslønnsnemnda har kalt partene inn til hovedforhandling den 5. desember. Partene vil på forhånd overlevere et skriftlig innlegg til nemnda og gjennomføre en muntlig prosedering den 5. desember. Endelig slutning fra nemda vil foreligge fredag 7. desember

Les mer i Arbeidsmanden

 Les mer hos Aktuell sikkerhet