Kommune- og fylkestingsvalget er overstått og det er godt å se at det ikke blåser noen høyrevind i Norge. Jeg er optimistisk og tror vi har gode muligheter for å sikre et rødgrønt flertall ved Stortingsvalget i 2021. Til tross for at Arbeiderpartiet gikk tilbake har framgangen til de andre rødgrønne partiene likevel medført en klar framgang totalt sett gjennom etablering av flertallskonstellasjoner i fylker og kommuner. Alle fylker uten Agder har nå et rødgrønt styre! Kommuner og fylker har fungert som en buffer mot regjeringens arbeiderfiendtlige politikk og det er viktig at vi har gode folk som tar avgjørelser ute i distriktene.  

Det er også gledelig å se at alle regjeringspartier går kraftig tilbake i årets valg. Det er tydelig at folk flest er lei av politikken Høyre-regjeringen har ført under sin tid ved makta. De siste 6 årene har vært preget av useriøse kutt fra regjeringen som rammer stadig større grupper i befolkningen, og først og fremst de svakeste. Nå senest var det kutt i pensjonen for uføre og arbeidsavklaringspenger for unge. Det innebærer at de som er for syke for å jobbe straffes dobbelt og får det (enda) vanskeligere. Samtidig får de rike skattekutt etter skattekutt. Statsbudsjett for 2020 er, ikke uventet, preget av økt ulikhet og mer sentralisering. Dette er en utvikling som går i feil retning. Oppsummert er det budsjettet som denne flertalls høyregjeringen legger frem et budsjett som fremmer de som har mest fra før på bekostning av vanlige arbeidsfolk. Det føles godt å ha dette valgresultatet i ryggen når vi snur blikket fram mot valget i 2021.

Nå venter en stor jobb ute i avdelingene. Mange kommuner og fylker har fått nye politikere og det er viktig at vi er på ballen og tar kontakt for å fremme arbeidsfolks interesser. I følge Statistisk Sentralbyrå kjøper kommuner og fylker inn varer og tjenester for rundt 6 milliarder kroner per år og har dermed et stort ansvar som innkjøper. Ved å stille strenge seriøsitetskrav til tilbydere i anbudskonkurranser kan vi sikre arbeidsfolk anstendige lønns- og arbeidsvilkår og hindre kriminelle og useriøse bedrifter i å vinne fram. Så til alle tillitsvalgte der ute; sett opp møter med politikerne i din kommune eller fylke og vise til de gode resultater vi har sett i Oslo, Telemark og Skien!

Noe vi må ta innover oss, er at i enhver sammenheng fremover så vil miljø stå sentralt. Uansett samarbeidspartnere kommer vi ikke unna at miljø vil være en hovedsak i neste valg. Her er det viktig at vi ligger i forkant da fagbevegelsen har en viktig rolle i å sikre klimavennlige arbeidsplasser i Norge. Mineralindustrien har kommet langt med å utvikle bærekraftige løsninger og Norge er, sammen med de andre nordiske landene, verdensledende innen gruveteknologi. Verden og det grønne skiftet trenger mineraler og i Norge har vi både råvarene og kompetansen. Her har vi mulighet å være et foregangsland.

Mineralnæringen er en forutsetning for utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Derfor er mineralnæringens råstoff til industrien viktige for å nå klimamålene. Det er et stort potensial for arbeidsplasser og verdiskapning i en sirkulær økonomi i Norge. Europa er ledende i utvikling av så vel teknologi som løsninger for innsamling av materialer for gjenvinning. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring og burde settes høyere opp på politikernes dagsorden.

Anita Johansen
Forbundsleder