Politisk uttalelse av forbundsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund 11.02.2021

Norge står foran et viktig stortingsvalg den 13 september 2021. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker et samfunn hvor alle har like muligheter og rettigheter, uavhengig av lommeboka. Forbundet tar avstand fra en politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk. Kampen for arbeidsfolks rettigheter gjennom rettferdig fordeling og demokrati er ikke selvfølgeligheter som har kommet av seg selv. Dette er verdier som må forsvares hver eneste dag, noe forbundet har kjempet for i over 125 år. Derfor har forbundet i et historisk perspektiv alltid støttet de politiske partier som jobber for forbundets medlemmer.

Kampen for arbeidsfolks rettigheter gjennom rettferdig fordeling og demokrati er ikke selvfølgeligheter som har kommet av seg selv.

Norge har snart i 8 år hatt et høyreorientert stortingsflertall. Høyrepartiene har under regjeringen Solberg gjennomført mange usosiale kutt som har rammet vanlige arbeidsfolk på en urettferdig måte. Samtidig har de kapitalsterke fått milliarder i skattekutt. I tillegg har regjeringen utfordret faglige rettigheter og arbeidstakernes interesser på flere ulike områder i denne perioden.

Nedstengingen under koronapandemien har rammet mange, både medlemmer i forbundet og flere hundre tusen andre arbeidstakere, både gjennom ledighet og permitteringer. Koronakrisen har samtidig vist viktigheten av fellesskapet og et organisert arbeidsliv i en vanskelig tid. Gjennom samarbeid og dialog kan vi møte vanskelige utfordringer på en offensiv måte. Derfor vil det være avgjørende å bygge på den sosialdemokratiske samfunnsmodellen når pandemien er over og landet skal tilbake til en normal hverdag.

Det er avgjørende at Norge høsten 2021 får en regjering som arbeider for full sysselsetting og som tar kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på alvor. Viktige saker for forbundets medlemmer i den kommende stortingsperioden vil være kampen mot sosial dumping, bedring og fornyelse av arbeidsmiljøloven, rettferdige pensjonsordninger, og kamp mot økt bruk av midlertidige ansettelser og innleie i næringslivet og en distriktspolitikk som kommer vanlige arbeidsfolk til gode.

Forbundet sier nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester.

Forbundet sier nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester. I tillegg vil forbundet sammen med de rødgrønne partiene, arbeide aktivt for å videreføre og den norske modellen blant annet gjennom økt fagorganisering og et seriøst arbeidsliv.

Forbundsstyret oppfordrer derfor alle medlemmer til å være aktive pådrivere for et regjeringsskifte ved stortingsvalget i 2021 og at Norge får en AP-ledet rødgrønn regjering. Landsmøtet i 2019 gav en klar marsjordre og forbundsstyret vil følge opp! Det vil derfor være en sentral oppgave for Arbeidsmandsforbundet i tiden som kommer, å arbeide for at valgresultatet i 2021 sikrer et rødgrønt flertall.