Her finner du politiske uttalelser fra Norsk Arbeidsmandsforbund.
 

Pressemelding 05.10.2011

 

Et statsbudsjett for arbeid og seriøsitet i arbeidslivet!

 

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin første kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 at framlegget er preget av miljø, fellesskapsløsninger, sysselsetting og kampen mot sosial dumping i arbeidslivet.

Det er bra at regjeringen fortsetter arbeidet med å oppfylle Nasjonal transportplan når det gjelder både veier, jernbane, oljevern og slepebåtberedskap. At man også setter inn betydelig mer ressurser på økt trafikksikkerhet og rassikring er viktig for brukerne av utsatte veistrekninger. Denne satsingen vil gi flere arbeidsplasser i anleggsektoren og det vil bidra til at vi alle får en tryggere infrastruktur i Norge.

Regjeringens oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping gir en historisk satsing på seriøsitet, blant annet i renholdsbransjen. Dette er en seier for Norsk Arbeidsmandsforbund etter mange års kamp for renholdere. Opprettelse av regionale verneombud, oppfølging av et eget bransjeprogram for renhold med 10 millioner kroner, innføring av id-kort og en egen godkjenningsordning for renholdsbransjen blir nå endelig innfridd. Dette viser at vi har en handlekraftig regjering som tar kampen mot useriøsitet i arbeidslivet på alvor.En ytterligere styrking av ressursene til arbeidstilsynet er også et viktig tiltak i kampen mot sosial dumping, sier Hagensen.

Jeg registrerer også at regjeringen har lyttet til oss gjennom å øke satsingen på mineralutvinning i budsjettforslaget. Fireårssatsingen med 100 millioner kroner på mineralutvinning av gull og andre verdifulle mineraler er viktig både for flere arbeidsplasser og for en styrket bergverk og mineralnæring i Norge. Dette temaet har vært på sakskartet til Norsk Arbeidsmandsforbund i lang tid. Dette vil være ett stort og viktig skritt i riktig retning og vi er glad for at regjeringen nå satser slik, sier Hagensen til slutt.

 

Fellesuttalelse 16. mars 2010:

Pensjonsfondet må ut av Grupo México

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og IndustriEnergi har sammen med de internasjonale bransjeføderasjonene ICEM (Den internasjonale kjemiarbeiderføderasjonen) og IMF (den internasjonale metallarbeiderføderasjonen) i et brev til etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) bedt om at SPU trekker seg ut av sine investeringer i det meksikanske gruvekonsernet Grupo México:

Grupo México er en ledende aktør i gruveindustrien i México og i flere andre land i Latin Amerika i tillegg til i USA. Konsernet har etter vår mening gjort seg skyldig i grove og systematiske brudd på faglige rettigheter, særlig overfor det meksikanske gruvearbeiderforbundet SNTMMSRM og studier viser i tillegg at konsernet har en skremmende historie når det gjelder miljøbelastende produksjon, heter det i brevet.

Fellesforbundets leder Arve Bakke var i México i mars i fjor i forbindelse med kronprinsparets næringslivsdelegasjon i landet. Der hadde han møter med gruvearbeiderforbundet og landets visearbeidsminister for å få en oversikt over situasjonen. I tillegg besøkte Bakke lederen av forbundets revisjonsutvalg, som har sittet i fengsel i over ett år uten dom. Forbundslederen, Napoleon Gomez Urrutia, lever i eksil i Canada på grunn av anklager om grov korrupsjon, en anklage som er avvist av et internasjonalt revisjonsfirma, som på oppdrag fra internasjonal fagbevegelse har undersøkt forholdene rundt anklagen.

IndustriEnergi og Norsk Arbeidsmandsforbund, representert ved forbundsekretær Thorbjørn Jungård, deltok på en internasjonal faglig delegasjon til Mexico i juni i fjor med samme hensikt, nemlig å undersøke situasjonen og å legge press på konsernet og meksikanske myndigheter til å følge internasjonalt anerkjente konvensjoner om faglige rettigheter.

Forbundslederne i de tre forbundene krever at SPU trekker seg ut av investeringen i Grupo Mexico fordi velferden til framtidige generasjoner i Norge ikke skal investeres i konsern som systematisk angriper faglige rettigheter og ødelegger vårt felles miljø på den måten Grupo Mexico har gjort.

Les hele brevet her!

 

Forbundsstyret 22. februar 2010:

Om inkluderende arbeidsliv (IA)

 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv må vidareføres og det må legges til rette for bedre opplæring av tillitsvalgte og verneombud, mener forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund. Økt tidspress i arbeidssituasjonen er uheldig, og dette bidrar til mer sykdom og økt fravær. Bruk av anbud og konkurranseutsetting av tjenester innenfor ulike bransjer (anlegg, renhold, vakt m.m.) må ivareta arbeidstakernes helse på en slik måte at ikke prinsipper om laveste pris og gjennomføringseffektivitet bidrar til dårligere helse og økt sykefravær blant arbeidstakerne.

Samtidig må IA-arbeidet være en del av det daglige samarbeidsforholdet mellom bedriftsledelse, tillitsvalgte og vernetjenestene i bedriftene. På denne måten kan man forebygge mot utsøting og økt sykefravær i arbeidslivet. Også en styrking av arbeidslivssentrenes rolle som støttefunksjon vil også være vikitig i dette arbeidet videre.

Både bedrifthelsetjeneste og andre legetjenester må ha fokus på forebygging og tilrettelegging for IA. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund mener at tilrettelegging for økt medbestemmelse på arbeidsplassen vil bidra til økt trivsel og redusert sykefravær.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund mener at økt inkludering gjennom bedre grunnbemanning, og mindre bruk av deltid, midlertidige ansettelser og bemanningselskaper er viktige tiltak. Forbundsstyret er tilfreds med at Regjeringen klart har slått fast at arbeidstakernes rett til full lønn under sykdom, står fast og ikke skal røres. Forbundsstyret på denne bakgrunn understreke viktigheten av at ingen skal ha dårlig samvittighet over å være borte fra arbeidet når man er syk.

 

 

 

Forbundsstyret 12. februar 2010:

Tariffoppgjøret 2010 – Oppgjørsform

I rundskriv 07/09 ble det orientert om hvordan forberedelsene til tariffoppgjøret var planlagt i forbundet. Det ble utarbeidet et debatthefte som er sendt ut til avdelingene. Fristen for innsending av forslag ble satt til utgangen av året. I uke 6 var tariffrådene samlet for å gå gjennom de innkomne kravene til de forskjellige overenskomstene og vurdere hva som bør prioriteres i tariffoppgjøret 2010.

Norsk Arbeidsmandsforbunds overordnede mål er et samfunn med arbeid for alle og sikring av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Å sikre våre medlemmers økonomiske sikkerhet er derfor en bærebjelke i alt det forbundet gjør. På denne bakgrunn anser forbundsstyret at medlemmenes lønnsutvikling er grunnleggede både når det gjelder retten til rettferdig fordeling av lønn og kjøpekraft.

Forbundsstyret har på denne bakgrunn vurdert ulike oppgjørsformer for forbundets medlemsgrupper i sammenheng med landets økonomiske og politiske situasjon. Det er viktig å understreke viktigheten av å sikre alle medlemsgrupper en lønn og leve av, og at medlemmenes interesser skal ivaretas på best mulig måte når det gjelder spørsmålet om likelønn, lavlønn og kampen mot sosial dumping, i tråd med landsmøtets vedtak og målsettinger.

Vedtak:

  • Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap om å stemme for et forbundsvist oppgjør da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes interesser. Forbundsstyret mener at dette på en bedre måte vil sikre medlemmene en lønn å leve av, en mer rettferdig likelønn mellom kjønn og en solidarisk lønnspolitikk i samsvar med våre medlemsgruppers interesser.

  • Det fremmes krav om generelt tillegg som ivaretar kjøpkraften til medlemmene.

  • Det fremmes krav som spesielt ivaretar at de lavest lønte prioriteres i alle overenskomster. Dette innbefatter både særskilte lavlønns- og eventuelle likelønnstillegg for overenskomstene, inkludert heving av minstelønn og forbedring av garantiordninger. Lønnsgrupper som blir hengende etter har krav på nødvendige lønnstillegg for å utjevne skjevheter mellom arbeidstakergrupper.

  • Det fremmes krav som bidrar til økt rekruttering av ungdom gjennom forbedring av lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Det fremmes krav om bestemmelser i overenskomstene som tilrettelegger for at tillitsvalgte kan bidra til å forhindre useriøs virksomhet og sosial dumping.