Uttalelse fra Forbundsstyret 12. oktober 2011: Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 er preget av tiltak for fortsatt høy sysselsetting og en fortsatt stabilitet i økonomien. En slik økonomisk politikk er nødvendig i en fortsatt svært ustabil internasjonal økonomi.

Det er derfor bra at den rødgrønne regjeringen legger vekt på felleskapsløsninger, utdanning, stabil sysselsetting og kamp mot sosial dumping. Det er bekymringsfullt at utgiftene i kommunal sektor blir større enn inntektene i 2012. Dette vil innebære at lokalpolitikerne må foreta budsjettkutt. Vi vil derfor oppfordre regjeringen og Stortinget til å vurdere å øke rammene til kommunesektoren, slik at kutt i kommunale tjenester blir unødvendig.

Vi er tilfreds med at regjeringen i budsjettet for 2012 fortsetter arbeidet med å øke innsatsen på vei og bane og kyst i Norge. At regjeringen i tillegg setter inn økte ressurser på over 200 millioner når det gjelder tiltak for økt trafikksikkerhet og rassikring som er viktig for brukernes trygghet. Samferdselsektoren er viktig for sysselsettingen av mange av forbundets medlemmer, derfor er høy aktivitet i disse sektorene nødvendig. Samtidig er det viktig å understreke at bevilgningene til samferdselsformål må øremerkes til vedlikeholds og utbyggingsprosjekter, og ikke bli oppspist av byråkratiet på veien. Også reduksjonen av kystavgiften er positiv for å oppnå målet om mer gods fra vei til sjø. I tillegg kommer satsing på økt oljevernberedskap langs kysten. En bedre slepebåtberedskap og videre utbygging og merking av farleder må også ha høy prioritet i tiden som kommer. Forbundet er positive til økt næringspolitisk satsing i nordområdene blant annet gjennom tiltak for økt mineralutvinning.

Forbundet er positiv til forslaget om å øke fradraget for fagforeningskontingent til 3750 kroner, men vil påpeke at fradraget kunne vært høyere. Dette gir et signal om viktigheten av å være en del av det organiserte arbeidslivet.

Når det gjelder forslaget om fjerning av den utvidede permitteringsordningen som ble innført i tilknytning til finanskrisen, vil vi understreke at denne bør videreføres. Dette fordi situasjonen i internasjonal økonomi fortsatt er svært ustabil, og hvor Norge igjen kan bli rammet av ny ustabilitet i arbeidsmarkedet.

Det er bra at regjeringen følger opp handlingsplan 2 mot sosial dumping, blant annet med viktige tiltak ovenfor bl.a. renholdsbransjen. Forslaget om at det bevilges 20 millioner kroner til Arbeidstilsynet i øremerket satsing rettet mot renholdsbransjen fra 2012 er en viktig seier for forbundet. I tillegg til dette beholdes bevilgningen til bransjeprogrammet for inneværende år på 10 millioner kroner. Vi er tilfreds med at den rødgrønne regjeringen har prioritert å sikre at ansatte i renholdsbransjen får tiltak som sikrer best mulig arbeidsforhold i tiden som kommer. En offentlig godkjenningsordning for renholdsbransjen i kombinasjon med id-kort, regionale verneombund og økt myndighetsoppfølging vil være viktige tiltak for å fremme mer seriøsitet i denne bransjen. Forbundstyrets totalvurdering av forslag til statsbudsjett for 2012 er at dette er et ansvarlig og godt budsjettframlegg fra regjeringen.