Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund har vedtatt sin uttalelse i tilknytning til debatten om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen.

Om inkluderende arbeidsliv (IA)

Avtalen om inkluderende arbeidsliv må vidareføres og det må legges til rette for bedre opplæring av tillitsvalgte og verneombud, mener forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund. Økt tidspress i arbeidssituasjonen er uheldig, og dette bidrar til mer sykdom og økt fravær. Bruk av anbud og konkurranseutsetting av tjenester innenfor ulike bransjer (anlegg, renhold, vakt m.m.) må ivareta arbeidstakernes helse på en slik måte at ikke prinsipper om laveste pris og gjennomføringseffektivitet bidrar til dårligere helse og økt sykefravær blant arbeidstakerne.

Samtidig må IA-arbeidet være en del av det daglige samarbeidsforholdet mellom bedriftsledelse, tillitsvalgte og vernetjenestene i bedriftene. På denne måten kan man forebygge mot utsøting og økt sykefravær i arbeidslivet. Også en styrking av arbeidslivssentrenes rolle som støttefunksjon vil også være vikitig i dette arbeidet videre.

Både bedrifthelsetjeneste og andre legetjenester må ha fokus på forebygging og tilrettelegging for IA. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund mener at tilrettelegging for økt medbestemmelse på arbeidsplassen vil bidra til økt trivsel og redusert sykefravær.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund mener at økt inkludering gjennom bedre grunnbemanning, og mindre bruk av deltid, midlertidige ansettelser og bemanningselskaper er viktige tiltak. Forbundsstyret er tilfreds med at Regjeringen klart har slått fast at arbeidstakernes rett til full lønn under sykdom, står fast og ikke skal røres. Forbundsstyret på denne bakgrunn understreke viktigheten av at ingen skal ha dårlig samvittighet over å være borte fra arbeidet når man er syk.