Under tariffoppgjøret, ved gjennomføring av uravstemning og ved en eventuell konflikt, har avdelinger, klubber og tillitsvalgte på arbeidsplassene mange viktige oppgaver. For at gjennomføringen av en streik skal bli effektiv er det viktig at alle kjenner sine oppgaver, at samspillet mellom de tillitsvalgte og kontakten med medlemmene fungerer tilfredsstillende. I forbundets vedtekter finnes bestemmelser om tariffkrav, avstemning, arbeidsstans og stønad under arbeidsstans i §§14 – 17, om ekstrakontingent i §19.8 og om kampfondet i §26. I avdelingenes vedtekter finnes bestemmelser om tariffkrav, avstemning og arbeidsstans i §§ 6 – 8.

Med utgangspunkt i forbundets vedtekter og innarbeidet praksis har vi i dette heftet forsøkt å utarbeide en rettledning for de tillitsvalgte. Vi omtaler hovedsakelig det som skjer dersom vi går til streik, forholdene vil være de samme dersom arbeidsgiversiden gjennomfører lockout.

Last ned her: Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør