Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag vedtatt en fagligpolitisk uttalelse med full støtte til en fortsatt Stoltenbergregjering.

Uttalelsen i sin helhet:

Les mer fra møtet i Arbeidsmanden.no

 

Rødgrønn valgseier i 2013

 Siden 2005 har den rødgrønne regjeringen har vært en viktig støttespiller for Norsk Arbeidsmandsforbund både i fagligpolitiske saker og på andre viktige områder. Regjeringen har vist at den kan levere saker som er viktig for arbeidslivet og som er i samsvar med forbundets handlingsprogram. Det er skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser i perioden.

 Den rødgrønne regjeringen har blant annet:

– Reversert høyrepartienes forslag om svekkelse av arbeidsmiljøloven.

– Styrket kampen mot sosial dumping gjennom tiltakspakker.

– Gjennomført bransjeprogram for renholdsbransjen , herunder, id-kort,  egen      godkjenningsordning  og etablering av regionale vernombud.

– Stilt krav til faste ansettelser  og styrket rett til heltid.

– Foretatt en historisk satsing på utbygging av transportsektoren

– Vært den første regjering som har framlagt egen mineralstrategi.

– jobbet for en forsterket ungdomsgaranti

Høyrepartiene har varslet at de vil foreta politiske endringer som vil svekke våre medlemmers faglige rettigheter og trepartsamarbeidet.

Norsk Arbeidsmandsforbund er i mot høyrepartienes forslag om:

– Reversering av tiltakene mot sosial dumping

– Svekkelse av allmenngjøringsloven

– Utvanning  av arbeidstidsbestemmelsene og økt bruk av midlertidige ansettelser.

– Svekkelse av sykelønnsordningen

– Reduksjon og fjerning av skattefradraget for fagforeningskontingent

For Norsk Arbeidsmandsforbund er kravet om arbeid til alle jobb nummer en. Norge er på rett vei og det er derfor viktig at den rødgrønne regjeringen får fortsette etter valget i 2013, til det beste for våre faglige rettigheter. Norsk Arbeidsmandforbund vil derfor støtte de rødgrønne partiene ved Stortingsvalget den 9. september 2013.