Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om videreføring av delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter videreføres med justerte satser.

Forskriften er gjøres gjeldende fra 1. juli 2021.

Saksdokument og ny forskrift finner du her.