Norsk Arbeidsmandsforbund avholdt sin tariffkonferanse 7-10. februar. Basert på innkomne forslag fra de lokale tariffkonferansene som ble avholdt over hele landet i høst fremmer tariffrådet følgende krav til årets lønnsoppgjør: 

Vedtak:
Forbundsstyret mener sterkt at ny AFP-ordning må på plass snarest mulig slik at hullene i ordningen tettes, og at den ivaretar de ordningen er ment å skulle ivareta. På bakgrunn av pandemien og den aktuelle økonomiske situasjonen anbefaler allikevel Forbundsstyret at forbundets representanter i LOs representantskap stemmer for et forbundsvist oppgjør, da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes prioriterte interesser.

– Det fremmes krav om generelle tillegg som øker medlemmenes kjøpekraft.
– Det fremmes krav om heving av minstelønnssatsene slik at de i større utstrekning gjenspeiler det reelle nivået innenfor den enkelte overenskomst.
– Det fremmes krav som ivaretar de lavest lønte og at dette prioriteres i alle overenskomster.
– Det fremmes krav om tekstendringer for å bedre og klargjøre bestemmelsene i overenskomstene.
– Det fremmes krav om heving av ubekvemstillegg innenfor enkelte overenskomster.
– Det fremmes krav om at reglene for virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved skifte av leverandør i tilfeller der dette ivaretar arbeidstakerne.
– Det fremmes krav om det iverksettes tiltak som sikrer hele og faste stillinger.
– Det fremmes krav om at all arbeidstid skal være betalt, herunder også reisetid.
– Det fremmes krav som gir betingelser ut over minstebestemmelsene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
– Det fremmes krav om at ubekvem arbeidstid kompenseres med kortere arbeidstid.
– Det fremmes krav om at kostnader ved bruk av digitale hjelpemidler i arbeid dekkes av arbeidsgiver.