Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap å stemme for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes prioriterte interesser.

Under diskusjonene i forbundet framkom at pensjon har høyest prioritet, men at det også er viktig å få hevet minstelønna i tariffavtalen. Les mer om dette her.

Forbundsstyre vedtok under møtet følgende:

–     Det fremmes krav om innføring av medbestemmelsesrett vedrørende pensjon i tariffavtalene.

–     Det fremmes krav om fastsettelse av bedre betingelser ut over minstebestemmelsene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

–     Det fremmes krav om heving av minstelønnssatsene slik at de i større utstrekning gjenspeiler det reelle nivået innenfor den enkelte overenskomst, samt for å motvirke sosial dumping

–     Det fremmes krav om generelt tillegg som ivaretar kjøpekraften til medlemmene.

–     Det fremmes krav som spesielt ivaretar at de lavest lønte prioriteres i alle overenskomster. Dette innbefatter både særskilte lav- og likelønnstillegg for overenskomstene, inkludert heving av minstelønn.

–     Det fremmes krav om tekst endringer for å bedre og klargjøre bestemmelsene i overenskomstene. 

–     Det fremmes krav om heving av ubekvemstillegg innenfor enkelte overenskomster.

–     For statlig sektor fremmes krav om sentrale forhandlinger og minst mulig til lokale forhandlinger. Videre krav om økt lønn til arbeiderstillinger for å styrke rekruttering og beholde ansatte, samt styrke lønnsrammene for kvinnelige arbeidstakere.