annleggsarbeidere på jobb kompMens vi med bekymring venter på hvordan det borgerlige flertallet på Stortinget vil svekke arbeidsmiljøloven, vil jeg slå et slag for et viktig verktøy mot utbytting av arbeidstakere – solidaransvar.  

Mange norske bedrifter taper anbud til virksomheter som underbetaler sine arbeidstakere. Fortsetter dette vil mange seriøse bedrifter dukke under og gode arbeidsplasser forsvinne. Derfor må vi ha mest mulig like konkurransevilkår. Målsettingen med solidaransvar er å gi oppdragsgivere en sterk motivasjon til å velge seriøse underleverandører eller bemanningsforetak.

Erna-har-ordet-VIGNETTSolidaransvar for lønn kom med den rødgrønne regjering som et av flere verktøy for å bekjempe sosial dumping. Den gjelder for allmenngjorte tariffavtaler og ved innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå.

Solidaransvar betyr at oppdragsgiver hefter for utbetaling av lønn nedover i oppdragskjeden eller ved innleie fra vikarbyrå i bedriften. Arbeidere som ikke får utbetalt lønn, får lavere lønn enn det allmenngjøringsforskriften tilsier eller innleide arbeidstakere fra vikarbyrå som ikke får lønn i henhold til likebehandlingsprinsippet, kan påberope solidaransvar. Da kan du rette lønnskrav direkte opp mot din arbeidsgivers oppdragsgiver.

Saksgangen er langt enklere enn i ordinære lønnskravsaker, og solidaransvarlig er pliktig til å utbetale lønnen innen tre uker etter at kravet er mottatt. Kravet må senest komme innen tre måneder etter lønningsdato.

Det er en hake ved ordningen – den blir brukt for lite! Til nå har vi ikke registrert en eneste sak i forbundet hvor bestemmelsen om solidaransvar er tatt i bruk. Det synes jeg er merkelig, med tanke på hvor stor grad av useriøsitet det er i noen av de bransjer vi organiserer.

Forskning utført av FAFO på oppdrag fra LO/Fellesforbundet viser at de som har benyttet seg av den har gode erfaringer. Ingen av sakene har endt i retten og for de underbetalte arbeidstakerne som har brukt ordningen, har den fungert.

I tillegg mener nær syv av ti bedriftsledere innen bygg, at ordningen bør videreføres. De sier den er med på å motvirke useriøsitet i bransjen.

Det kan ikke være slik at bedrifter som har anstendige lønns- og arbeidsvilkår taper i konkurransen mot useriøse bedrifter. Derfor må vi ta ansvar!

Jeg utfordrer våre tillitsvalgte til å ta i bruk solidaransvar og bedriftsledere til å støtte opp om ordningen. Da verner vi om de seriøse bedriftene, samtidig som vi bidrar til å sikre våre arbeidsplasser og verdige arbeidsvilkår for våre arbeidskamerater.