Uttalelse – Landsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund

Landsstyret i Norsk Arbeidmandsforbund vil på det sterkeste beklage at det borgerlige flertallet på Stortinget ikke vil be regjeringen iverksette en handlingsplan på 30 viktige tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiets fremsatte forslag er langt mer konkrete og virkningsfulle i kampen mot sosial dumping, enn regjeringens egen interne handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet.

Av Arbeiderpartiets representantforslag på 31 punkter som alle handler om å be regjeringen iverksette en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv, ble kun ett forslag, om å vurdere Arbeidstilsynets tilsynsrolle bifalt av komiteflertallet i Arbeids- og sosialkomiteen den 1. juni.

Noen av de viktigste kravene fra Norsk Arbeidsmandsforbund om bl.a. krav til faste ansettelser som hovedregel og fjerning av generell adgang til midlertidige stillinger, blir avvist. Etablering av tre parts bransjeråd i bl.a. anleggsektoren og forslag om forbud mot kjøp av renhold fra ikke godkjente renholds bedrifter får heller ikke flertall.
Regjeringspartiene og deres støttepartier går også imot å vurdere en forenkling og styrking av allmenngjøringsregelverket og gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett. De støtter heller ikke forslaget om kun ett underliggende ledd i alle offentlige kontrakter og utvidet solidaransvar. Selv ikke forslaget om bedret samarbeid mellom myndighetene og partene i kampen mot sosial dumping kamp og menneskehandel, med mer, fikk flertall.

Å stemme ned disse forslagene viser at regjeringspartiene og deres støttepartier i Stortinget, ikke er til å stole på gjennom at de ikke tar kampen mot sosial dumping på alvor. En slik politikk vil etter landsstyrets mening bidra til et svekket, framfor et trygt og seriøst arbeidsliv i årene som kommer.
Viktigheten av et nytt flertall på Stortinget ved høstens valg vil derfor være avgjørende, og det må komme på plass en ny regjering som jobber med oss og ikke mot oss i kampen for et organisert og seriøst arbeidsliv.

Landsstyret vil derfor oppfordre til at arbeidsfolk bruker stemmeretten den 11. september!