Arbeidet med å slå sammen de fire forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Industri og Energi, Postkom og Norsk Arbeidsmandsforbund tar i dag et steg videre med en samling av tillitsvalget og ansatte fra hele landet.

I strålende solvær er nærmere 100 tillitsvalgte og ansatte samlet ved Hurdalssjøen for å ta arbeidet med Forbundsalliansen et steg videre. Arbeidsgruppene som har hatt i oppgave å utrede ulike deler av Forbundsalliansen har avsluttet sitt arbeid. Disse utredningene skal nå på bred høring hos medlemmene og klubbene i de fire organisasjonene.

Deltakerne på Hurdalssjøen vil ha et spesielt ansvar i høringsprosessen. De skal bidra til at flest mulig involverer seg i debatten, og bistå med veilleding og svar når det dukker opp spørsmål til høringsdokumentene.

I sin åpningstale understreket forbundsleder Erna Hagensen at ledelsen i de fire forbundende har valgt  å ikke behandle forslagene fra arbeidsgruppene, fordi de ønsker en så bred debatt som mulig. Det har derfor vært viktig for dem å ikke konkludere.

Forbundslederen var samtidig tydelig på at når en skal diskutere forslagene fra arbeidsgruppene må en ha med seg at en ikke kan få det akkurat slik en er vant til i dag. Når vi skal bygge noe nytt, må vi ta det beste fra hvert enkelt forbund. 

Dokumentene som skal ut på høring blir lagt ut på NAFs hjemmesider og på forbundsalliansens egne sider.