This content has been archived. It may no longer be relevant

I

– Jeg har ikke lest budsjettforslaget i detalj, men overordnet er det et godt budsjett, som er preget av trygghet og rettferdig fordeling. Vi lever i en tid med krig i Europa, høye strømpriser, økte matpriser og inflasjon, så det er viktig at man ser helheten i innretningen på budsjettframlegget for 2023, sier forbundsleder Anita Johansen.

-Den rødgrønne regjeringens første budsjett er et budsjett som prioriterer arbeidsfolk med lave og vanlige inntekter i hele Norge, og øker skattene for de rike, fortsetter Johansen.

Regjeringen leverer på arbeidsliv

Forbundslederen er godt fornøyd med det regjeringen leverer på arbeidsliv.

-Det er mye bra for våre medlemmer i det nye statsbudsjettet. Fagforeningsfradraget øker med flere tusen, noe som vil bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet. Regjeringen setter også av midler for å øke heltidsandelen, men her er det viktig at også privat sektor blir med, sier Johansen.

Johansen ser også positivt på at regjeringen fortsetter storrengjøringen i arbeidslivet.

– Det er godt å se at de har prioritert kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i statsbudsjettet og følger opp handlingsplanen med midler til gjennomføring. Dette er viktig for flere av våre bransjer.

I statsbudsjettet satser regjeringen på de unge, både de som allerede er i arbeidslivet og de som står utenfor.

-Her leverer regjeringen. De har styrket fagopplæring og satt av midler til en ny ungdomsgaranti for å få flere unge ut i arbeid. Dette lover godt for fremtiden, sier forbundslederen.

Prioritering av vedlikehold på samferdsel

Johansen fremhever at vi må se overordnet på samferdselssektoren og det fremlagte budsjettet.

-De har økt budsjettet for samferdselsdelen med 1,7 milliarder. Til tross for den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med kraftig prisvekst i anleggsbransjen, ser jeg at regjeringen viderefører satsingen på vedlikeholdsdelen på samme nivå som tidligere år. Dette er positivt for våre medlemmer, sier Johansen.

– Jeg registrerer en forskyvning i tid av noen prosjekter på riksvei. Selv om noen av de store prosjektene ikke starter opp, ser vi at det er midler til mindre prosjekter. Regjeringens begrunnelse for utsettelser i bygg og anlegg er faren for at økonomien kan bli overopphetet. Vi vil også komme tilbake til disse prosjektene i tilknytning til arbeidet med den nå framskyndede behandlingen av nasjonal Transportplan.

-Videre vil et kutt på 1.3 milliarder kroner i prisen på anleggsdiesel være et viktig bidrag til å opprettholde sysselsettingen i bransjen, sier Johansen.

Økt kartlegging av sjeldne jordarter

Nylig lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri et strategidokument med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter. Forbundsleder er glad for at denne strategien har gitt utslag i statsbudsjettet.

– Norge har trolig Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Nome kommune – det vil si en mineralforekomst av stor europeisk betydning. Det er gledelig å se at NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) skal øke kartleggingen av mineralressurser, med særlig vekt på sjeldne jordarter, sier forbundslederen. 

-Vi vil følge det videre arbeidet med statsbudsjettet på våre områder nøye i tiden som kommer, sier Johansen til slutt.

Viktige saker for forbundet i budsjettet

Arbeidsliv

 • Økning av fagforeningsfradraget fra 5 800 til 7700 kroner.
 • Styrking av innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til en ny ungdomsgaranti. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid.
 • Regjeringen foreslår å innføre en heltidspott med søkbare midler til gjennomføring av forsøksprosjekter for økt bruk av heltid og redusert bruk av deltid.
 • Økning av borteboerstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelever. Det vil bidra til sosial og geografisk utjevning og styrke fellesskolen.

Samferdsel

 • Økning av budsjettet på 1,7 milliarder kroner.
 • Prioriterer å igangsette prosjekt, drift og vedlikehold av riksveiene.
 • Kutt på 1.3 milliarder i prisen for anleggsdiesel.
 • Fortsatt høyt aktivitetsnivå på jernbanen.
 • Kystverket skal i 2023 videreføre arbeidet med Stad skipstunnel.

Bergindustrien

 • NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) skal øke kartleggingen av mineralressurser med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, f.eks. sjeldne jordarter.