Forbundslederens foreløpige kommentarer til statsbudsjettet for 2012: Et budsjett for arbeidsplasser og seriøsitet i arbeidslivet!

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin første kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 at framlegget er preget av viktige tiltak for fortsatt høy sysselsetting og en stabil norsk økonomi. Vi må ta inn over oss at det er svært ustabilt i internasjonal økonomi, og det eneste svaret på dette er et ansvarlig budsjettopplegg. Det er derfor bra at den rødgrønne regjeringen legger vekt på felleskapsløsninger, utdanning, stabil sysselsetting og kamp mot sosial dumping. Dette er viktige tiltak for våre medlemmer sier Hagensen.

Jeg er godt fornøyd med at regjeringen også i budsjettet for 2012 fortsetter arbeidet med å oppfylle Nasjonal transportplan med en økning på 2,2 milliarder når det gjelder både veier og jernbane. I tillegg kommer økt satsing på oljevernberedskapen. At man også setter inn økte ressurser på over 200 millioner når det gjelder økt trafikksikkerhet og rassikring er viktig for brukerne. Økt satsing på samferdselsektoren er viktig for sikring av arbeidsplassene for mange av forbundets medlemmer. Også reduksjonen av kystavgiften er viktig for å få mer gods fra vei til sjø. Jeg registerer også med tilfredshet den økte næringspolitiske satsingen i nordområdene og videresatsing på mineralutvinning i budsjettforslaget, sier Hagensen

Regjeringen legger opp til å øke fradraget for fagforeningskontingent til 3750 kroner. Dette gir et signal om viktigheten av å være en del av det organiserte arbeidslivet. Når det gjelder avviklingen av den utvidede permitteringsordningen som ble innført i tilknytning til finanskrisen vil jeg understreke at denne bør videreføres fortsatt da situasjonen i internasjonal økonomi er svært ustabil og vi kan igjen bli rammet av nye kriser i arbeidsmarkedet, sier Hagensen.

Regjeringens følger opp handlingsplan 2 mot sosial dumping med full tyngde og fortsetter den gode satsingen på seriøsitet i arbeidslivet, blant annet i renholdsbransjen. At Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til Arbeidstilsynet til satsingen rettet mot renholdsbransjen fra 2012 er en viktig seier for oss i Norsk Arbeidsmandsforbund. I tillegg til dette beholder man bevilgningen for inneværende år på 10 millioner til bransjeprogrammet. Denne regjeringen leverer, sier Hagensen. Det er flott at denne regjeringen har prioritert å sikre at ansatte i renholdsbransjen har gode og trygge arbeidsforhold. Også en offentlig godkjenningsordning kombinert med id-kort og økt myndighetsoppfølging er viktige tiltak for å fremme seriøsitet i denne bransjen. Min totalvurdering så langt er at dette er et ansvarlig og et bra budsjettframlegg fra regjeringen, sier Hagensen til slutt.