Norsk Arbeidsmandsforbund har som mål at norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og at den aktivt skal søke fremtidsrettede løsninger.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 2019:

Norsk Arbeidsmandsforbund har som mål at norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og at den aktivt skal søke fremtidsrettede løsninger. De fleste gjenstander vi omgir oss med i hverdagen, inneholder mineraler. Når vi bygger veier, bruker mobiltelefon eller utvikler teknologiske produkter, er vi alle avhengige av mineralske råstoffer. En stabil verdensøkonomi er også avhengig av trygg og stabil tilgang til mineraler. I en tid med strengere krav til utslipp og bruk av olje og gass er det derfor viktig å se potensialet i alternative energikilder som er avhengige av mineraler.

Forbundet vil derfor understreke at naturressurser vil spille en avgjørende rolle når vi framover skal produsere den teknologien som skal bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering. Norge kan ikke overlate dette ansvaret til andre land langt fra oss – vi må ta det selv!

I Norge er det anslått mineralråstoff for opp mot 2500 milliarder kroner. Dette vil gjennom en bærekraftig forvaltning og et strengt regelverk kunne sikre norsk økonomi og inntekter for fremtidens generasjoner. Statlige investeringer i mineralvirksomhet og etablering av statlig selskap vil derfor være enn vinn, vinn situasjon både for distriktene og hele landet. Arbeidet med å kartlegge det enorme potensialet for mineraler på havbunnen må også videreutvikles. Gjennom bedre rammevilkår for etablering, geologisk forskning og utdanning vil Norge på denne måten kunne bli verdensledende i kompetanse og bærekraftig utvinning på mineraler.

For å få til dette, trenges handlekraftige strategier og politisk vilje til handling for en næring som kan gi betydelig sysselsetting og inntekter til landet i fremtiden. Forbundet krever derfor at regjering og Storting øker midler til kartlegging av geologiske områder i de kommende budsjetter slik at Norge en gang for alle får kartlagt hele landet. Det må i størst mulig grad videreforedles, brukes lokal arbeidskraft og lokale leverandører, da dette bidrar til å styrke den lokale sysselsetting og næringslivet i regionen. Det må også legges til rette for et utstrakt og konkret samarbeid mellom bransjen, myndigheter og andre berørte for å nå de mål fremtiden krever av oss.