Uenige: LO-advokat Edvard Bakke (t.v.) og saksøkte Skanskas advokat Jarl Borgvin Dørre (t.h.) var ikke enige i om oppsigelsen av åtte anleggsarbeidere var gyldig eller ikke. Flertallet av dommerne sa seg enig i Borgvin Dørre sin tolkning av avtaleverket. Foto: Eirik Dahl Viggen

Alle de åtte Skanska-ansatte som gikk til sak mot arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse, tapte. – Dommen er helt feil, sier LO-advokat Edvard Bakke. Arbeidsmandsforbundet og LO anker den til Borgarting lagmannsrett.

For et år siden kom nyheten om at Skanska måtte si opp mellom 70 og 110 anleggsarbeidere.

Åtte av dem som ble sagt opp hadde lenger ansiennitet enn andre som fikk beholde jobben. Arbeidsmandsforbundet mente ansiennitetsprinsippet var brutt, og tok saken via LOs juridiske avdeling til Oslo tingrett.

Rett før jul møttes partene i retten. «Det er foretatt en usaklig utvelgelse av de overtallige, og oppsigelsene må kjennes ugyldige», var LOs påstand. «Utvelgelsen av saksøkerne som overtallige er basert på saklige, definerte og forsvarlige utvelgelseskriterier, fastsatt etter drøftelser med tillitsvalgte» var Skanskas påstand.

Full seier til Skanska

I februar kom dommen fra Oslo tingrett. «Etter bevisføringen har rettens flertall ikke funnet grunn til å betvile at nedbemanningsprosessen har vært gjennomført på en samvittighetsfull og betryggende måte», åpner dommens oppsummering.

Etter rettens vurdering betyr det at Skanska er bundet av et tariffestet ansiennitetsprinsipp at selskapet skal legge noe større vekt på ansiennitet ved utvelgelsen enn det som isolert sett følger av lovens saklighetskrav.

«En nærliggende saklig grunn for å fravike ansienniteten er kompetansehensyn. Herunder er både formell kompetanse, relevant yrkeserfaring, personlig dyktighet, egnethet og anvendelighet i stilling relevant. Også forhold av mer subjektiv art kan være relevante, slik som arbeidstakers samarbeidsevner og personlig egnethet. Utvelgelse av overtallige ved fravik fra ansiennitet må være forankret i et forsvarlig faktisk fundament, og basert på saklig kriterier og hensyn, samt at saksbehandlingen må være forsvarlig», står det i dommen.

Blir anket

– Dommen er helt feil. Vi mener flertallet av dommerne ikke har forstått og brukt ansiennitetsprinsippet riktig. Og at flertallet har stilt altfor lave krav til Skanska til saksbehandling, sier LO-advokat Edvard Bakke.

Under rettssaken la LO-advokaten vekt på at kartleggingen av de ansattes kompetanse var mangelfull.

– 80 prosent av de ansatte ble ikke kartlagt. Og på de som ble kartlagt, så man bare på formalkompetansen, ikke realkompetansen, sier Bakke.

Les hele saken på FriFagbevegelse.