Partene ble  innkalt til Arbeidsminister Hanne Bjustrøm hvor hun meddelte partene at regjeriene vil foreslå for Stortinget at konflikten løses ved tvungen lønnsnemdsbhehandling.

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar til beslutningen at hun er skuffet over at Regjeringen griper til tvungen lønnsnemnd overfor de streikende vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi har hele tiden hensyntatt liv og helse gjennom dispensasjoner og vi har blitt meddelt at fare for liv og helse ikke var grunnlaget for regjeringens beslutning. Regjeringen sier i en pressemelding av stengning av flyplassene Værnes og Flesland var utslagsgivene for beslutningen. Jeg vil i den sammenheng understreke at forbundet aldri fikk oversendt søknadene om dipensasjon fra streiken på disse flyplassene fra NHO-service.

Grunnlaget for beslutningen var basert på såkalte samfunnsmessige hensyn og vi tar dette til etterretning, sier Hagensen. Det er beklaglig at våre lavtlønnede vektere som nå har stått på å gjort en flott innsats i kampen for en lønn å leve av blir hindret i dette av tvungen lønnsnemd. Nå får vi avvente videre behandlingen av dette oppgjøret i Rikslønnsnemda, sier Hagenesen til slutt.

Hva innebærer tvungen lønnsnemd?

Tvungen lønnsnemnd er myndighetenes tvangstiltak for å stoppe en åpen arbeidskonflikt. Bruk av tvungen lønnsnemnd krever et eget lovvedtak i Stortinget i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis vil partene avvikle en konflikt når Regjeringen varsler at den vil foreslå tvungen lønnsnemnd. Ved tvungen lønnsnemnd er det Rikslønnsnemnda som fastsetter resultatet av tariffoppgjøret. Det resultatet Rikslønnsnemda kommer frem til er endelig og kan ikke ankes.

Vedlagte Stortingsproposisjon ble fremmet fredag av regjeringen og vil bli fremlagt og behandlet av Stortinget i plenum på ikke angitt tidspunkt når Stortinget samles igjen i Oktober.
Deretter vil Rikslønnsnemda begynne sitt arbeid frem til et endelig resultat foreligger. Tidspunkt for endelig resultat i Rikslønnsnemda kan derfor ikke anslåes på nåværende tidspunkt.