Den siste tiden viser at smitte tilknyttet Covid-19 er økende og vi som ansvarlig samfunnsaktør må fortsette å sette inn tiltak i henhold til føre var prinsippet for å begrense smitte og sykdomstilfeller.

Vi ber derfor fortsatt om at alle avdelinger gjennomfører fortløpende risikovurderinger med tanke på ovennevnte før var prinsipp.

Fysiske sammentreff, sammenkomster og møter
Alle møter og samlinger som organiseres av forbundet sentralt og som ikke er knyttet til tariffoppgjøret er innstilt til og med 31. oktober. Ettersom smittesituasjonen endrer seg raskt, må de enkelte avdelinger selv vurdere nødvendigheten av å arrangere møter og samlinger i henhold til gjeldende smittevernråd.

Sammentreff/sammenkomster/møter med fysisk tilstedeværelse kan avholdes der dette anses nødvendig, og i den grad reglene om avstand mellom de tilstedeværende og antall tilstedeværende overholdes. Allikevel oppfordres det til å legge til rette for elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig.

Ved fysiske sammentreff/sammenkomster/møter må det loggføres hvem som er til stede for eventuell smittesporing i ettertid. Dette gjelder for hele organisasjon.

I alle tilfeller må vi ha søkelys på gode smittevernstiltak som omfatter både begrensning av å bli smittet og å smitte andre. Forbundets ansatte skal til enhver tid følge de gitte pålegg og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og øvrige kommunale anbefalinger.