Foto: Werner Juvik

Budsjettfremlegget er som tidligere år preget av økte ulikheter og økte forskjeller mellom by og land, samt skattelettelser til de som har nok fra før på bekostning av vanlige arbeidsfolk. I tillegg ser vi økt sentralisering og svekkelse av distriktene.

-I en tid hvor mange står utenfor arbeidslivet er ikke dette et offensivt budsjett som vil øke sysselsettingen. Jeg er derfor ikke imponert over ambisjonsnivået til høyreregjeringen. Dette er en utvikling som går i feil retning, sier forbundsleder Anita Johansen.

Ingen økt satsing mot arbeidslivskriminalitet

Det er heller ingen økt satsing på kampen mot arbeidslivskriminalitet gjennom etablering av flere a-krimsentre, ingen satsing på områder som bransjeprogram, regionale verneombud med mer.

-Dette viser at regjeringa ikke tar arbeidslivskriminaliteten på alvor. Det blir heller ikke mye igjen av forslaget om økte midler til Arbeidstilsynet når regjeringen på den andre siden foretar kutt gjennom ABM-reformen, sier Johansen.

Undergraver det organiserte arbeidslivet

Regjeringen foreslår å holde fagforeningsfradraget på samme nivå som i dag. Dette fradraget er holdt på samme nivå i åtte år. Fagforeningsfradraget blir som følge av denne politikken svekket. Dette er å undergrave ambisjonen om å styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet.

-Over tid har denne regjeringen også strammet inn mulighetene til pendlerfradraget og dermed økt den økonomiske belastningen ved å pendle, sier Johansen.

Ingen stor satsing på samferdsel

På samferdselsområdet foreslår regjeringen å bevilge 36 milliarder kroner til veiformål totalt. Dette er en reduksjon fra i fjor og ingen stor satsing slik regjeringen forsøker å fremstille dette som. Tilskudd til veiformål reduseres samlet med overkant av 3 mrd. Av dette går 12,8 mrd. til investering som er en reduksjon på 2 mrd.

I tillegg reduseres bompengeinntekter med 1 mrd. 7, 5 mrd. til vedlikehold på riksvei er en liten økning. Samlet blir kuttet på ca. 2 prosent for SVV. Det er kun fire prosjekter som får oppstart i 2021 og disse vil foregå på E39 og RV 4. Dette budsjettforslaget vil totalt sett innebære færre prosjekter i anleggsbransjen.

-At det i tillegg er uklart hvor mye fylker og kommuner får kompensert for sine tap som følge av pandemien. Dette kan gå ut over iverksetting av anleggsprosjekter i fylker og kommuner framover. Dette ser ikke lyst ut og i disse koronatider trenger vi langt mer ambisiøse satsinger for å holde anleggsbransjen sysselsatt, fortsetter Johansen.

På jernbane ser vi en økning på snaue 5 mrd. Dette dreier seg i hovedsak videreføring av anleggsarbeidene på Dovrebanen, Follobanen, Drammen-Kobbervikdalen m.fl.

-Det er bra med en denne økningen, men regjeringen ligger langt etter når det gjelder ambisjonene for inneværende nasjonal transportplan, sier Johansen.

Gode transportløsninger er en forutsetning for brukerne og for sysselsettingen i anleggsbransjen, god distriktsutvikling og verdiskaping Det må derfor satses langt mer enn dette for å øke investeringsnivået og redusere etterslepet på vedlikehold av vei og bane i Norge,

Det er også skuffende at satsingen på mineralkartlegging nok en gang har liten prioritet fra denne høyregjeringen, sier Johansen til slutt.