LO-sekretær Are Tomasgard holdt innlegg

Europas råstofftilgang var tema da Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, Norsk Bergindustri og Norsk Industri arrangerte halvdagsseminar i Oslo den 13.januar. Mange hadde møtt opp for å høre hvilke planer regjeringen hadde for bransjen framover.

Blant innlederne var blant annet LO-sekretær Are Tomasgard, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, bedriftsrepresentanter og fylkesgeolog Sven Dahlgren.

Dahlgren som er fylkesgeolog i Vestfold, Buskerud og Telemark pekte på det svake forsvaret for geologiske ressurser i lokal og regional arealplanlegging.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen, mener det finnes uutnyttet potensiale i mineralnæringen i Norge.

– Verden etterspør mineraler og Norge har ressursene. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring, sier Johansen.

At ethvert grønt skifte er avhengig av tilgang til en lang rekke mineralske råstoffer er en kjensgjerning. Likevel står Europa og vesten overfor potensielt betydelige utfordringer med å skaffe til veie materialene vi alle er avhengige av i framtiden.

Karen Hanghøj, direktør i EIT Raw Materials, stilte spørsmål om Europa ville være i stand til å sikre tilgangen til råstoffer og om ønsket om sirkulær økonomi var forankret i virkeligheten.

– Det finnes over hundre definisjoner av sirkulær økonomi. Alle er for, men få fyller meningen med konkret innhold, sa hun.

Det økte mineralbehovet gjør at gjenbruk og resirkulering ikke vil være nok. I tillegg er det dyrt og teknologisk utfordrende. Mye kan brukes om igjen, men parallelt må man sørge for nye uttak.

– Vi satser på mineralnæringen, og vil ha vekst, stabile rammevilkår og gode deponiløsninger. I tillegg ønsker vi styrket dialog mellom bransjen og Direktoratet for mineralforvaltning, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se opptak av hele seminaret her.