Norsk Arbeidsmandsforbund
Publisert 28.11.2017 

Justisminster Amundsen utsetter gjennom uttalelser i media ikrafttredelsen av ny opplæringsplan for ordensvakter på ubestemt tid. Dette vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter opp mot 15 000 ansatte som har jobbet i årevis for å få dette på plass. En av de viktigste grunnene til utsettelsen av denne viktige opplæringsplanen synes å være frykt for økte ølpriser og konsertbilletter. Dette er helt uakseptabelt sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som forventer at justisminsteren nå rydder opp.

Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer sterkt på det politiske håndverket fra Justisminister Per-Willy Amundsen i forbindelse med innføring av nye opplæringskrav til vektere og ordensvakter.
Siden 2011 har det vært jobbet med å lage nye læreplaner i henhold til Lov om vaktvirksomhet på bakgrunn av skjerpede krav i den reviderte loven som ble vedtatt i 2009.

I lovens formålsparagraf heter det blant annet:

§ 1 Formål

Formålet med denne lov er å:

a) ivareta rettsikkerheten til dem som kommer i kontakt med vektere,

b) sikre god kvalitet på vakttjenester

c) legge forholdene til rette for en effektiv offentlig kontroll av virksomheten

For å imøtekomme dette er det i forarbeidene til loven pekt på behovet for økt obligatorisk utdanning av vektere.

Dette arbeidet har tatt unødvendig lang tid, men tidlig i år har dette arbeidet kommet godt i gang under ledelse av Politidirektoratet. Et bredt sammensatt utvalg med representanter fra Politihøgskolen, Brannvernforeningen, Helsedirektoratet, arbeidsgivere og ansatte i bransjen har jobbet med den målsetning å kunne starte ny vekteropplæring fra 01.01.2018.

Det har vært utarbeidet nye læreplaner for vektere, ordensvakter samt tilleggsopplæring for verditransport og ledsagertjenester. Videre er det utarbeidet lærebøker i samme fag, eksamensoppgaver, eksamensdatabase, opplæringsplaner for instruktører. Det er gjennomført kurs for 150 instruktører og avholdt samling for representanter for alle landets politidistrikt. Alt for å komme i mål slik at den nye opplæringen kan tre i kraft fra årsskiftet.

Et av spørsmålene som har ekstra oppmerksomhet lengden av ordensvaktopplæringen. Spørsmålet har vært om disse skal ha en begrenset opplæring i forhold til vektere generelt. Bransjen og spesielt de ansattes representanter har vært av den oppfatning det ikke er noe grunnlag for at disse skal ha begrenset opplæring, spesielt med bakgrunn i lovens formål. Ordensvakter ved utesteder er blant dem som er mest utsatt for situasjoner som krever en grundig opplæring.

Gruppen ble til slutt enig om en noe begrenset opplæring som kompromiss.

Vi reagerer da med vantro når vi leser i Dagbladet den 27.11 at Justisminister Amundsen setter på bremsene og vil revurdere hele opplæringen. Dette noen få uker før hele den nye ordningen settes ut i livet. Dette vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter 10-15000 ansatte. En bransje som i hele høst har jobbet på høygir for å tilpasse seg de varslede kravene.

Når en sjekker litt på nettet for å finne bakgrunnen for den kuvendingen blir om mulig enda mer vantro.

I Stud-vest, en studentavis i Bergen, kan en den 1. november lese en artikkel om at de er bekymret for kostnadene ved de nye kravene. Og at de som følge av dem kanskje må gå til det skritt å sette opp prisene på øl.

17. november kan samme nettsted melde at justispolitisk talsperson i Høyre, Jens Petter Frølich uttaler følgende:
«Her trekker vi i nødbremsen. Jeg kan garantere at det ikke blir noe av disse kravene.»

Uken etterpå sendes det brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet. I brevet gir de beskjed om at ikrafttredelsen av opplæringsplanen må utsettes inntil videre. De ber videre om at Politidirektoratet starter på nytt og utarbeider nye mindre omfattende krav til utdanningen.

Samtidig ber de om en vurdering om utsettelsen også bør omfatte nye utdanningskrav for vektere.

Noen forklaring eller bakgrunn for denne nødbremsen i siste liten fremkommer ikke. Bransjen, hverken arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjonene, er kontaktet eller forespurt om noe av dette. De blir informert via Dagbladet.

Norsk Arbeidsmandsforbund forventer at Justisdepartementet forholder seg til de opprinnelige læreplaner som en hel bransje har innrettet seg på skal tre i kraft om noen få uker. Dette er manglende respekt for det lovarbeidet som tidligere er lagt til grunn, manglende respekt for det arbeidet som er lagt ned så langt. Ikke minst manglende respekt for en bransje som har jobbet hele høsten med å være klar for de varslede endringene.

Og dette kun for det som kan se ut til å være bekymring for noe høyere pris på en halv liter øl.

(Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer vekterne i Norge og den tegnet den første tariffavtalen i 1932. Siden midten av 70-tallet har en av forbundets viktige saker vært å jobbe for en regulering av bransjen. Dette førte etter hvert frem til den første Lov om Vaktvirksomhet i 1988)