Uttalelse – Forbundsstyret 09.03.2016 – programprosesser fram mot stortingsvalget 2017

Uten arbeidsfolk stopper Norge!

De politiske partienes arbeid med handlingsprogram for neste stortingsperiode er i full gang. Disse programmene vil være med på å forme den politiske utviklingen i landet i perioden 2017 – 2021. Det er derfor viktig at forbundet bidrar på alle organisatoriske nivåer med innspill og debatt med faglig politisk innhold i forkant av partienes landsmøter.

For arbeidsfolk er det å ha en jobb å gå til og en lønn å leve av, nøkkelen til en fullverdig deltakelse i velferdssamfunnet. Stortingsflertallet og den blå-blå regjeringens politikk med bl.a. svekkelse av arbeidsmiljøloven og tiltak for arbeidsledige. I tillegg er økte skatteletter til de som har nok fra før av, å gå i feil retning. Norsk Arbeidsmandsforbund vil derfor jobbe sammen med de partiene som jobber med oss, og ikke mot oss.

En politikk for full sysselsetting og økt rekruttering og fagkompetanse er derfor nøkkelen til å møte de utfordringer våre bransjer står ovenfor i tiden som kommer. Tap av kompetanse og økt ledighet må bekjempes med alle midler, for uten dyktige arbeidsfolk stopper Norge.

 Forbundstyret mener derfor at:

–  Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må intensiveres gjennom bl.a. styrking av arbeidsmiljølov og lov om offentlige innkjøp. Det må få konsekvenser å bedrive ulovligheter og svart virksomhet. Videre må tre-parts bransjeprogram og godkjenningsordningen i renholdbransjen opprettholdes og forsterkes. Det må også etableres tre-parts bransjeprogram for anleggsbransjen. I tillegg må ordningene med regionale verneombud i renhold og anlegg styrkes. Det må legges til rette for kun to kontrakstledd i offentlige kontrakter for å unngå sosial dumping nedover i leddene.

–  Deler av norsk bergindustri sliter tungt med nedbemanning og konkurser grunnet lave råvarepriser på verdensmarkedet. Samtidig vil denne næringen bli viktig for framtidig sysselsetting og inntektsgrunnlag.  Det er derfor viktig at det satses på tiltak som legger til rette for at bergindustriens framtidsrettede potensiale utnyttes i tråd med den rødgrønne regjeringens strategiske plan for bergindustrien.

– Det må gjøres mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i anleggsektoren. Tap av kontrakter og oppsigelser i anleggsbransjen er unødvendig i en tid hvor det er nok oppdrag. Det må legges til rette for at norske entreprenører gjøres konkurransedyktige i anbudsprosessene, gjennom kontrakter i ulike størrelsesorden innenfor vei- og jernbaneprosjekter. Samtidig må det etableres effektive tiltakspakker på samferdsel-sektoren som bidrar til å opprettholde sysselsettingen i utsatte områder.

–  Det må legges til rette for økt organisering for å styrke det seriøse arbeidslivet bl.a. igjennom aktivt HMS arbeid og forebygging mot arbeidsulykker. Det må gis fullt fradrag for fagforeningskontingenten. Samtidig må det legges til rette for økt rekruttering til de ulike bransjene gjennom krav til lærlingeordninger samt etter- og videreutdanning for våre medlemsgrupper.