Opinionen – Perduco gjennomførte på oppdrag fra Arbeidsmanden en leserundersøkelse på høsten i 2012. Leserne ble spurt om hva de leste mest av og hvilke type saker de fant interesse i. Hele 76 % av leserne er opptatt av saker om lønns- og arbeidsforhold og jobben sin. Til sammenligning var bare 21 % av leserne opptatt av saker som omhandlet politikk. Det siste tallet forundret meg. 

Erna-har-ordet-VIGNETTNorsk Arbeidsmandsforbunds viktigste oppgave er å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt bidra til høy sysselsetting. For å lykkes med dette er vi avhengig av å påvirke politikerne i vår retning. Størsteparten av det som innvirker på lønns- og arbeidsvilkår, skjer ved lov eller politiske vedtak. Mens en mindre andel kan forhandles med arbeidsgiver.

Norsk Arbeidsmandsforbund jobber hele tiden med å skolere våre medlemmer. Vi må ha kunnskapsrike og engasjerte tillitsvalgte, som kan representere de ansatte på best mulig måte på arbeidsplassen. Vi trenger også innspill fra våre medlemmer på hva som skal til for å forbedre de sentrale tariffavtalene. På den måten sikrer vi at vi får mest mulig ut av våre forhandlinger med arbeidsgiver.

Men som sagt, er det nødvendig at forbundet hele tiden er tett på den politiske utviklingen. Lover vedtatt av Stortinget setter rammene for arbeidslivet og arbeidsmarkedet. Tiltak og reguleringer besluttet av regjeringen, som for eksempel tiltak mot sosial dumping eller allmenngjøring, griper direkte inn i den enkelte arbeidstakers lønns- og arbeidsforhold. Derfor er politikk veldig viktig. I min leder på side 6 utdyper jeg hvordan sosial dumping innvirker på vårt arbeidsliv.

I den sammenheng er det noen som har stilt spørsmål ved vårt samarbeid med den rødgrønne regjering. Erfaringen fra perioder med borgelig styrt regjering, har vist oss at de er på arbeidsgivernes side og deres ønske om å øke profitten. I den siste Bondevik-regjeringen kom dette til uttrykk gjennom ny vedtatt Arbeidsmiljølov som skulle iverksettes 1. januar 2006.

Deriblant hadde Bondevik-regjeringen endret Arbeidsmiljølovens formålsparagraf – selve lovens hjerte og visjon – slik at loven skulle hensyn ta både virksomhetene og samfunnets behov. Det ville betydd at loven ikke lengre var en lov for beskytte arbeidstakeren, men også arbeidsgiver. Det ville ha svekket hele lovens hensikt. Jeg blir fremdeles hissig når jeg tenker på det.

Det første Stoltenberg gjorde som statsminister var å reversere flere lovbestemmelser i den nye arbeidsmiljøloven, slik at den igjen ble et vern for den enkelte arbeidstaker. Når Høyre, FrP og Venstre nå går til valg, opprettholder de blant annet i sine program utvidet bruk av midlertidige ansettelser.

For å trygge våre medlemmers arbeidsplasser, er det viktig for Norsk Arbeidsmandsforbund å ha en regjering som spiller på lag med arbeidstakerne og ikke mot oss. Derfor har Norsk Arbeidsmandsforbund valgt side i politikken, i tråd med våre vedtekter og handlingsprogram.

Norsk Arbeidsmandsforbund mener at den rødgrønne regjeringen er det politiske alternativ i Norge som i størst grad bidrar til at vi når våre målsetninger. Med Arbeiderpartiet som den drivende kraften.

Vi er ikke enige i alt, og kan heller ikke forvente å ha en regjering som deler alle våre synspunkt. Men i løpet av de to periodene de rødgrønne har styrt landet, har vi i fått en rekke nødvendige tiltak som både på kort og lang sikt, sikrer anstendig lønn og arbeidsplasser.

Den rødgrønne regjering har gitt oss:

 • Stansing/tvangsmulkt ved sosial dumping
 • Styrket varslervern
 • ID-kort anlegg og renhold
 • Innsynsrett for tillitsvalgte
 • Påse- og informasjonsplikt
 • ILO 94 (krav til tariff) i alle kommunale/offentlige innkjøp
 • Innstramming i regelverket for innleie
 • Redusert arbeidstid for de over 62
 • Etablering av vikarbyråregister
 • Solidaransvar
 • Likestilling av skift og turnus
 • Regionale verneombud for renhold
 • Historisk satsning på samferdsel
 • 3 tiltakspakker mot sosial dumping

I Arbeidsmanden nr 3. er det en artikkel om verftsdommen i Høyesterett, som slo fast at allmenngjøring av reise, kost, losji og arbeidstid er lovlig. Det var en fantastisk lettelse når kjennelsen endelig kom. Det vil kunne bety noe for våre medlemmer i anlegg, når vi får allmenngjort deres overenskomst.

Men samtidig er jeg redd seieren er truet. Får vi et borgelig flertall til høsten, vil de kunne endre grunnlaget for denne dommen. Verken i Høyres eller FrPs program finner jeg et eneste ord om allmenngjøring eller bekjempelse av sosial dumping.

I de åtte årene med rødgrønn regjering har vi opplevd god utvikling av lovverk og tiltak både for den enkelte arbeidstaker og arbeidsmarkedet i sin helhet. Det er ikke kommet av seg selv, men av tydelig politisk vilje og handlingskraft.

Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeidsmarkedet trenger arbeidstakere som er bevisst dette og tar aktivt stilling til hvilket arbeidsliv de ønsker. Da oppleves kanskje politikk som mer spennende også?

Erna Hagensen
forbundsleder