Forbundstyret vedtok enstemmig krav om oppgjørsform foran årets oppgjør.

Vedtak:

Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap om å stemme for et forbundsvist oppgjør da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes interesser. Forbundsstyret mener at dette på en bedre måte vil gi mulighet for oppnåelse av medlemmenes fremsatte krav.

  • Det fremmes krav om generelt tillegg som ivaretar kjøpekraften til medlemmene.
  • Det fremmes krav som spesielt ivaretar at de lavest lønte prioriteres i alle overenskomster. Dette innbefatter både særskilte lavlønns- og eventuelle likelønnstillegg for overenskomstene, inkludert heving av minstelønn og forbedring av garantiordninger.
  • Lønnsgrupper som blir hengende etter har krav på nødvendige lønnstillegg for å utjevne skjevheter mellom arbeidstakergrupper.
  • Det fremmes krav om heving av minstelønnssatsene slik at de i større utstrekning gjenspeiler det reelle nivået innenfor den enkelte overenskomst.
  • Det fremmes krav om heving av ubekvemstillegg ut fra den enkelte overenskomsts prioriteringer.
  • Det fremmes krav som bidrar til økt rekruttering av ungdom gjennom forbedring av lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Det fremmes krav om styrking av bestemmelser for innleie av arbeidskraft og bruk av vikarer.
  • Det fremmes økonomiske krav som vil styrke rekrutteringen og beholde ansatte innenfor statlig sektor.