Nye krav til opplæring av vektere er bakgrunnen for at det nå kommer ut en ny lærebok i vekterfaget. Cirka 2000 vektere utdanner seg i faget årlig. Boken er laget av Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen har selv vært med på å utarbeide kapittelet om helse, miljø og sikkerhet i den nye læreboka. 

-Det har vært et godt samarbeid med Runar Karlsen i NHO Service og Handel i forbindelse med utgivelsen, og vi satt pris på tilliten fra Politidirektoratet ved at vi fikk ansvaret for utgivelsen, sier Mikkelsen. 

Vekteryrket har lange tradisjoner i Norge, og bransjen har, i takt med utviklingen i samfunnet, vokst til å bli en stor og viktig samfunnsaktør. På bakgrunn av denne utviklingen har lovgiveren sett det som nødvendig å regulere bransjen slik at tjenestene som utføres, dekker samfunnet behov og er i tråd med lover og regler. Den nye læreplanen for vekteropplæring er et resultat av den siste revisjonen av loven med tilhørende forskrifter. 

Innholdet i boka er utarbeidet med bidrag fra Nasjonalt fagråd for vaktvirksomhet. Fagrådet består av representanter fra Helsedirektoratet, Brannvernforeningen, Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Handel og Service, hovedinstruktørene fra Nokas og Securitas, Politihøgskolen og politiet. Rådet ledes av Politidirektoratet.

Boken dekker læreplanen for nasjonal grunnutdanning for vektere. Boken koster 350 kroner og kan bestilles fra Fagboksforlaget