IA-avtaleEn forlenget IA-avtale ble denne uken signert mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet. LO og de andre organisasjonene i arbeidslivet har denne uken undertegnet en ny fireårig avtale om et inkluderende arbeidsliv med myndighetene.

Dette betyr at partene sammen har sikret at forebyggende arbeid skal være middelet for lavere sykefravær og for økt inkludering i arbeidslivet.

LO har hatt tre viktige mål for IA-forhandlingene: For det første at arbeidet med et inkluderende arbeidsliv skal gi et reelt bidrag til at sykefraværet går ned, at antallet funksjonshemmede i arbeidslivet øker og at flere som ønsker det klarer å stå lengre i jobb. For det andre har det vært svært viktig for LO å sikre at dagens sykelønnsordning, med full lønn fra første sykedag, består. Og for det tredje er det viktig for LO at det er arbeidslivets parter som sammen skal være motoren i IA-arbeidet.

LO er fornøyd med at den nye avtalen inneholder flere nye virkemidler i det forebyggende arbeidet, blant annet et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd (FOT-tilskudd).  LO har videre tatt til orde for å vri oppmerksomheten fra kontroll og individfokus til å fokusere på overordnet forebygging og arbeidsmiljø for å minske byråkratiet.  LO forventer nå at arbeidsgiverorganisasjonene kommuniserer tydelig ut til medlemsvirksomhetene at byråkratiet faktisk er bygget ned, og at de bidrar til å rekruttere flere virksomheter til å bli IA-bedrifter. Trepartssamarbeidet om IA-avtalen bygger på en lang tradisjon om trepartssamarbeid i Norge.

IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Les intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv