leder erna

I norsk arbeidsliv er vi i ferd med å få et A- og B-lag. Vi ser det spesielt innenfor renhold og anlegg. Altfor mange står utenfor det organiserte arbeidslivet av ulike grunner. Vi ser at fler og fler ikke tør å organisere seg av frykt for å miste jobben eller de rettigheter de har i dag. Dette til tross for at deres lønns- og arbeidsvilkår er langt under tariff. Ekstra sårbare er våre nye landsmenn- og kvinner. Med tanke på situasjonen i Europa kan vi forvente oss enda flere flyktninger de kommende årene. Dette er en utfordring regjeringen må ta på alvor, men tiltak og satsninger uteblir. 

Mange bedrifter med utenlandsk arbeidskraft har satt i system å utnytte mennesker for egen profitt. De har mye lavere kostnader enn en norsk bedrift som følger tariffavtalen, og de forpliktelser som følger. Dette fører ofte til at anbud med lavest pris vinner, uten at kvalitet, helse, miljø, sikkerhet eller andre lovpålagte ordninger blir tatt i betraktning. Resultatet blir at seriøse bedrifter mister anbud, og useriøse aktører vinner markedsandeler. Det går ikke an at ordentlige bedrifter kan konkurreres ut av useriøse aktører på grunn av at de har dårlige arbeidsvilkår for sine ansatte! 

Vår erfaring er at det startes opp renholdsbedrifter som dekker over kriminelle aktiviteter som for eksempel menneskehandel, narkotikasmugling, hvitvasking av penger og prostitusjon. Vi må stille oss spørsmålet om vi vil ha et arbeidsmarked basert på profitt og utnyttelse, eller at folk uansett bakgrunn skal behandles rettferdig? 

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund kjemper for et felles mål om rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidsfolk. Vårt mål er tydelig: Ingen skal utnytte andre for egen gevinst. Vårt utgangspunkt er at alle arbeidsplasser skal være like sikre. Lønns- og arbeidsvilkår skal være de samme for norske og utenlandske arbeidere. 

Rapporter fra Arbeidstilsynets viser at jobber med høy risiko innenfor anleggsbransjen stadig oftere utføres av utenlandske arbeidstakere. En rapport basert på studier fra flere land viser at arbeidstakere født utenlands har mer enn dobbelt så høy risiko for å skade seg på jobb. Ofte utnyttes utenlandsk arbeidskraft gjennom korte prosjekter og vikariater. Mulighetene å få fast jobb er små. Det gjør det også mer vanskelig å komme inn i det norske samfunnet. 

Følg og lik bloggen.no på Facebook!

Arbeidsfolk som blir utsatt for sosial dumping er arbeidstakere som bidrar til det norske velferdssamfunnet men som ikke blir inkludert. Vi har fått et arbeidsliv som ikke inkluderer alle grupper. I årets statsbudsjett viste regjeringen tydelig at de ikke tar arbeidslivskriminalitet på alvor. Mangel på satsninger mot sosial dumping innebærer at regjeringen er en bidragende faktor i utviklingen mot et A- og B-lag i norsk arbeidsliv. Regjeringen er ikke opptatt av å ta vare på det organiserte arbeidslivet, og viser ingen handlingskraft eller vilje for å ta tak i problemet. Vi må få en regjeringen som satser på kompetanse, yrkesfag, lærlinger og ryddige anbudsprosesser. Alle har rett til en jobb de kan leve med og leve av. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk er helt avgjørende for å motvirke spredningen av sosial dumping! 

For våre medlemmer innenfor anleggsbransjen kommer opp mot 40 prosent av alerna-hagensen-leder-i-forbundet-bildele oppdrag fra det offentlige. Mange av våre yrkesgrupper er avhengig av at arbeidsgiveren vinner anbud for at de skal ha en jobb å gå til. Det er derfor viktig å styrke konkurransesituasjonen for de seriøse bedriftene og sørge for at det er like konkurransevilkår. Gjennom å organisere utenlandske arbeidstakere og få tariffavtaler i de utenlandske bedriftene demmer vi opp for sosial dumping. Men vi kan ikke gjøre det alene. Siden regjeringen tiltrådte har arbeidsledigheten økt med cirka 30 prosent. Regjeringen har kuttet skattene med nesten 25 milliarder, mens avgiftene har økt. Vi trenger en regjering som setter arbeidsfolks rettigheter på dagsordenen i stedet for skattekutt til de rike!