I

Mandag 18.mai avholdt Norsk Arbeidsmandsforbund et møte med næringsminister Iselin Nybø om en ny strategiplan for mineralnæringen. 

Forbundet var representert ved forbundsleder Anita Johansen, forbundssekretær Arne Presterud og kommunikasjonssjef Trond Erik Thorvaldsen. Til stede på møtet var også Norsk Industri og Norsk Bergindustri. Partene mener det haster å få på plass en råvarestrategi. 

Mineralnæringen er en viktig nasjonal- og distriktsnæring som gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene. 

Forbundssekretær Arne Presterud holdt et innlegg der han poengterte viktigheten av at det utarbeides en strategi for næringen som både ivaretar en bærekraftig produksjon, arbeidsplasser, forskning og øvrig næringsutvikling. 

-Strategien må utarbeides på en slik måte at Norge kan være framtidsrettet og offensiv i det internasjonale mineralmarkedet ved effektiv bruk av de fortrinn vi har her i landet, sa Presterud. 

En viktig forutsetning for utnyttelse av potensialet i norsk mineralnæring er geokartlegging av hele landet og sikring av utvinningsrettigheter. 

-Ved å kartlegge Norges mineralforekomster hindrer man også nedbygging, som gjør det vanskelig å få tilgang til de faglige ressursene i fremtiden. Derfor haster dette arbeidet, sa Presterud. 

Han var også tydelig på at det bør vurderes opprettelse av et statlig ressurs/forskningssenter som jobber for å fremme mineralnæringen som en del av strategien. 

Mineralressursene er sentrale innsatsfaktorer i fremtidens grønne teknologier, f.eks innenfor bygg, veier (pukk/grus) og øvrig infrastruktur over hele landet. Norge er også i en unik posisjon når det gjelder tilgang til en rekke kritiske mineralressurser. En slik posisjon bør derfor brukes konstruktivt i dialogen med EU om de mineralpolitiske målsettinger om forsyning av kritiske metaller og mineraler innenfor EØS-området.

-Gjennom benyttelse av landets naturlige forutsetninger til å videreutvikle bergindustrien og andre bærekraftige industrier, samt eksport av mer ren energi vil viktige mål kunne nås, fortsatte Presterud. 

EU har som mål å bli klimanøytralt innen 2050. EU-kommisjonen varslet en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser og bidra til mer sirkulær økonomi – gjennom den såkalte «Green Deal».

-Dette vil bli Europas nye vekststrategi, som vil innebære å kutte utslippene, samtidig som den skaper arbeidsplasser og forbedrer livskvaliteten, avsluttet Presterud. 

Næringsministeren avviste ikke kravet om å utarbeide en råvarestrategi, men viste til at regjeringen ikke har behandlet spørsmålet ennå.