Næringsministeren er en viktig person for mange av våre bransjer, og denne uken møtte han bergindustrien i næringsdepartementet. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden var representert, og forbundsleder Anita Johansen var selvsagt til stede. Miljøbevegelsen var også med, ved bl.a. Bellona.
I Hurdalsplattformen har den nye Ap/Sp-regjeringen valgt å skrive et eget kapittel om mineraler, og det lover svært godt for de neste fire årene. 
Viktig for oss var det at næringsministeren slo fast at mineralnæringen er et viktig satsingsområde for regjeringen og at tilgang på mineraler er avgjørende for det grønne skiftet. 
Johansen tok opp både rammevilkår og realisering av det enorme potensialet i bransjen i sitt innlegg,
og det er lov til å håpe på en aktiv statlig politikk på dette viktige området.
Vi opplevde en engasjert og nysgjerrig næringsminister og vi ser allerede frem til neste møte på nyåret!

 

Dette sier Hurdalsplattformen om mineralnæringen: 

Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å
utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i
strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av
verdiskapingen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og
konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden.
Regjeringen vil:
• Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir
igjen lokalt og nasjonalt.
• Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.
• Legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital der dette kan utløse lønnsomme
prosjekter.
• Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på
mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne
jordarter.
• Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.
• Legge til rette for elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet
gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.
• Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og tilbakefylling.
• Sørge for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før
sjødeponi vurderes eller tas i bruk.