This content has been archived. It may no longer be relevant

 

Innlegget er først publisert i Bergspalten

Gjenvinning av metaller og mineraler bør i størst mulig grad foregå i Norge. Noe som igjen vil skape nye framtidsrettede arbeidsplasser og økt vekst i distriktene.

Norsk mineralnæring er en viktig distriktsnæring som gjennom utvinning og videreforedling av mineraler gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene og kommunene. Tilgang til klimakritiske mineraler vil være en avgjørende forutsetning i utviklingen av bærekraftig teknologi.

For sirkulærøkonomien, er gjenvinning et viktig nøkkelord. Gjenvinning av metaller og mineraler bør i størst mulig grad foregå i Norge. Noe som igjen vil skape nye framtidsrettede arbeidsplasser og økt vekst i distriktene.

Forekomstene og bedriftene er spredt over hele landet og er et viktig grunnlag for bosetting og sysselsetting i mange kommuner og regioner.

Forekomstene og bedriftene er spredt over hele landet og er et viktig grunnlag for bosetting og sysselsetting i mange kommuner og regioner. Dette må ivaretas gjennom økt fokus på lokalsamfunn, økonomi og miljø. Mineralressursene vil være sentrale innsatsfaktorer i fremtidens grønne teknologier og må bidra til større grad av selvforsyning av mineraler, som er helt nødvendig både i Norge og i EU-området.

Det er også et stort potensiale for videreforedling av mineraler i Norge. Økt satsing på videreforedling og gjenbruk av overskuddsmasse vil skape et betydelig antall arbeidsplasser.

I Norge er det anslått at finnes mineralråstoff til flere tusen milliarder kroner.

I Norge er det anslått at finnes mineralråstoff til flere tusen milliarder kroner. Mineralråstoffene vil derfor spille en avgjørende rolle når vi framover skal produsere den teknologien som skal bidra til det grønne skiftet. Det er på høy tid med en full kartlegging av Norges mineralforekomster, på linje med våre naboland. Det må derfor settes av tilstrekkelig med midler til NGU i de kommende budsjetter.

Det er nødvendig med større forutsigbarhet knyttet til prosesser opp mot reguleringsplaner, driftskonsesjon og klagebehandling. Det må etableres forpliktende tidsfrister, og det må legges til rette for effektive avklaringer i overgangen til annet lovverk. Forbundet ønsker i tillegg statlig kapital inn på eiersiden i kombinasjon til økt satsing på geologisk kompetanse i fylkene.

Forbundet ønsker i tillegg statlig kapital inn på eiersiden i kombinasjon til økt satsing på geologisk kompetanse i fylkene.

Kommunene må stimuleres økonomisk for å legge til rette for økt mineralutvinning. I tillegg må distriktsnære skoler som tilbyr fagopplæring innen bergverksfag opprettholdes og utvides.

Norsk Arbeidsmandsforbund ser fram til at minerallovarbeidet også følges opp av den varslede mineralstrategien som gir klare føringer både for forvaltningen av og for rammevilkårene for mineralnæringen. Dette vil være viktige virkemidler for flere arbeidsplasser i bransjen samt tilstøtende næringer. Gjennom godt samarbeid i bransjen som helhet og effektive politiske vedtak kan vi sammen nå våre felles mål om en miljøvennlig og bærekraftig mineralnæring i Norge i mange tiår framover.

Anita Johansen,
Forbundsleder