Fra venstre: Stein Aabø, Heidi Norby Lunde (H), Ola Elvestuen (V), Terje Åsland (Ap), Elisabeth Gammelsæter (Norsk Bergindustri), Une Aina Bastholm (MDG), Roger Heimli (LO), Svein Oppegård (NHO) og Anita Johansen (Norsk Arbeidsmandsforbund).

I dag arrangerte Norsk Arbeidsmandsforbund, LO og Norsk Bergindustri et panel om norsk gruveindustri og mineralnæring på Arendalsuka.

Et sterkt og moderne næringsliv er en forutsetning for sysselsetting og verdiskaping. Her i landet kjennetegnes næringsstrukturen av blant annet for lite videreforedling av norske ressurser. Sårbarheten overfor svingninger i markedene er stor. En større grad av industriell bearbeiding må derfor være et prioritert mål.

Forutsigbarhet og stabile rammevilkår står sentralt hvis næringslivet skal være villig til å satse i Norge. Langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår er god distriktspolitikk. Det er samtidig viktig å sikre et balansert, variert og langsiktig eierskap i næringslivet. Her må staten bidra, også gjennom offentlig eierskap. Utsalg av flere statlige selskaper skaper usikkerhet om arbeidsplasser og fratar fellesskapet store inntekter, som i stedet går privat utbytte. Derfor vil Arbeidsmandsforbundet opprette et statlig mineralselskap.

Bergindustrien er en viktig distriktsnæring. Forekomstene og følgelig bedriftene er spredt over hele Norge og skaper derfor grunnlag for bosetting og sysselsetting i distriktene. Også LOs nordområdeutvalg har understreket dette. Råstoffene som kommer fra denne næringen, er viktige for at også kommende generasjoner skal få en god levestandard. Utvinnings-rettighetene til råstoffene må i hovedsak sikres norsk eierskap.

Europa forbruker om lag 20 prosent av råstoffene fra verdens produksjon av malmer og mineraler, mens bare 4 prosent utvinnes i Europa. Undersøkelser viser at Norge har et betydelig potensial for økt mineralutvinning i årene som kommer. Det må snarest etableres et norsk ressurssenter for prospektering med midler fra blant annet Innovasjon Norge. Til sentret må det være knyttet fagkyndige innenfor geologi, gruveteknikk og økonomi. Disse spesialistene må blant annet kunne vurdere faglig om man skal etablere nye virksomheter.

Senteret bør opprettes i tilknytning til utdanningsinstitusjoner innenfor bergindustrien. Det må kartlegge landets mineralressurser, arbeide for å få gjeninnført offentlige ordninger som stimulerer til leteaktivitet etter mineralressurser på land, og arbeide aktivt for utvinning på eksisterende forekomster.

Kull som energikilde er en nødvendig ressurs som verden trenger i lang tid framover. Det må derfor også satses ytterligere på å finne gode nok renseprosesser for CO2fangst. Kull-utvinning er med på å opprettholde norsk suverenitet og bosetting på Svalbard, og videre drift er derfor viktig for hele samfunnet der.

Bergindustrien er viktig en del av norsk næringsliv og fagbevegelsen må derfor bidra til at arbeidsplassene her er gode og trygge med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.