Stipend

Stipend2018-11-22T15:04:37+01:00

Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke forbundet og LO om utdanningsstipend. 

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.

Søknadsberettiget er medlemmer som har vært sammenhengende ordinært medlem i forbundet over 1. år. Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Utdanningsfondet støtter kursutgifter til:

 • Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke
 • Fagbrev (praksiskandidater)
 • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
 • Grunnskolefag
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedrifts- utvikling knyttet til bedrifter
 • Helårsstudie (2 semester) på hel- eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi

Regler for tildeling av stipend

 1. Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.
 2. Hver søker kan få et stipend på inntil kr 2 000 pr kurs/semester, normalt som følger: For dokumenterte utgifter inntil kr 999 innvilges stipend på kr 500, mellom kr 1000-4999 innvilges kr 1000, mellom 5000-9999 innvilges kr 1500 og for mer enn kr 10000 innvilges kr 2000.
 3. Utfylt søknadsskjema sendes medlemmets avdeling. Søknader kan sendes fortløpende, men må fremmes før eller mens opplæringstiltaket/ kompetanseutviklingen er i gang. Søknader som er innsendt etter opplæringstiltaket/kompetanseutviklingen er avsluttet vil ikke bli innvilget.
 4. Avdelingen kontrollerer og bekrefter de oppgitte opplysningene og videresender søknaden til forbundet for behandling.
 5. Fondet gir stipend til:- Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke.
  – Fagbrev (Praksiskandidater)
  – Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
  – Grunnskolefag
  – Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter
  – Helårsstudie (2 semester) på hel- eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi.
 6. Følgende utgifter er stønadsberettiget:
  – Kursavgifter- Eksamensavgifter
  – Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
  – Materiell
  – Tapt arbeidsfortjeneste
 7. Søknadene behandles fortløpende. Stipendet utbetales når bekreftet kursdeltakelse foreligger. Før utbetaling finner sted, skal det foreligge dokumentasjon av kostnader eller bekreftelse fra utdanningssted.
 8. Stipendmottaker plikter å melde eventuelt avbrudd i utdanningen til forbundet. Ved avbrudd/forandringer kan stipendet helt eller delvis kreves tilbakebetalt.
 9. Stipendmottaker sender bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs senest innen 3 måneder etter dette er gjennomført.
 10. Forbundets oppgaveplikt vil til enhver tid følge skatteloven.
 11. Oversikt over behandlede søknader og tildelte stipend legges fram for forbundsstyret en gang i året, samtidig med behandling av regnskap. Forbundsstyret vil da ha mulighet til å vurdere endring av både regler og tilskudd ut over fondsavkastningen. 

Søknadsskjema for stipend fra NAFs utdanningsfond finner du her

Regler og søknadsskjema for LOs utdanningsfond finner du her

 

Privacy Policy Settings