12. mai 2010 ble det enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv vedrørende revisjonen av overenskomsten for Skianlegg for perioden 2010 – 2012.

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård (bildet) er tilfreds med resultatet og anbefaler forslaget.

Resultatet ble blant annet:

Resultatet ble blandt annet :

I. Minstelønnssatser:

 • Minstelønnssatsene pr. 1. mai 2010 heves med 5 prosent.
 • Minstelønnssatsene pr. 1. mai 2011 heves med 3 prosent.

II. Lønnstillegg:

 • Det gis et generelt tillegg på 1 krone pr. time fra 1. mai 2010.
 • Ovennevnte tillegg gis både på personlig lønn og innregnes i lønnssatsene.
 • Det gis et ytterligere tillegg på personlig lønn på 0,50 kroner pr. time med virkning fra 1. juli 2010 for personer som er ansatt på dette tidspunkt.

III. Andre bestemmelser:

 • § 2 pkt 1 siste setning tilføyes: Ekstrahjelp avlønnes i henhold til overenskomsten.
 • § 3 pkt 1 Minstelønnsbestemmelser for arbeidstakere over 18 år:
 • Ansiennitetsstigen forlenges med 2 trinn:
  – etter 8 sesonger
  – etter 10 sesonger
 • 8-årstrinnet ligger 1 krone pr. time over 6-årstrinnet.
 • 10-årstrinnet ligger 1 krone pr. time over 8-årstrinnet.
 • § 3, pkt 2, Personlig timelønn m.m: Fagbrevstillegget økes til 9 kroner.
 • § 3, pkt. 3 Lederoppgaver: Tillegget for lederoppgaver økes til 7,50 kroner.
 • § 6 Overtid, pkt. d): Matpengesatsen heves til 74 kroner.

Forslaget sendes nå ut til uravstemning.

Les hele protokollen her!