Asfaltarbeid og veivedlikehold – mellomoppgjør (2011)