Nestleder Brede Edvardsen og kommunikasjonssjef Trond Erik Thorvaldsen var til stede på høringen om distriksmeldingen

Torsdag 30.januar var det høring på Stortinget om distriksmeldingen – en melding om framtidens distriktspolitikk. Nestleder Brede Edvardsen deltok på vegne av forbundet.

Norsk Arbeidsmandsforbund mener at framtidens distriktspolitikk må bidra til å skape arbeidsplasser og økt næringsaktivitet. 

Dette må skje i kombinasjon med blant annet moderne infrastruktur, muligheter for utdanning og velferdstilbud som gjør det attraktivt å være bosatt i distrikts-Norge.

Infrastruktur

-Økt satsing på vedlikehold og investeringer i veisektoren er etter forbundets mening helt nødvendig for å opprettholde livskraftige lokalsamfunn, sa Edvardsen.

Forbundet mener også at økt satsing på mer gods på sjø er også et viktig distriktspolitisk virkemiddel som bør utnyttes bedre enn i dag. Mange kystkommuner har økt potensiale for sjøtransport av varer over havneanlegg. Derfor er også satsing på og tilrettelegging av moderne infrastruktur på havneområdet viktig for mange av framtidens lokalsamfunn langs kysten.

-Områder med store avstander er særlig utsatt og må gis prioritet i framtidig satsing på infrastruktur, fortsatte Edvardsen. 

Anleggsnæringen

Anleggsnæringen er viktig i mange distriktskommuner og gir betydelig sysselsetting over hele landet.

-Det er derfor viktig å legge til rette for blant annet arbeidsplasser, kompetanse og fagopplæring samt økt satsing på teknologi og miljø. Dette må til for å nå de mål som meldingen legger opp til for å skape levende lokalsamfunn i Norge, poengterte Edvardsen.

Bergindustrien

Bergindustrien er en viktig distriktsnæring som, gjennom utvinning og videreforedling av mineraler, gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene. Forekomstene og bedriftene er spredt over hele landet og skaper grunnlag for bosetting og sysselsetting i mange kommuner.

En viktig forutsetning for utnyttelse av potensialet i norsk mineralnæring er geokartlegging av hele landet og sikring av utvinningsrettigheter, blant annet gjennom statlig norsk eierskap. Dette må ivaretas gjennom fokus på lokalsamfunn, økonomi og miljø. Som også meldingen understreker, vil mineralressursene være sentrale innsatsfaktorer i fremtidens grønne teknologier, bygg, veier og øvrig infrastruktur over hele landet.

-Det foreligger et omfattende potensiale for videreforedling av råmineraler i Norge. En økt satsing på foredling vil i tillegg kunne skape et betydelig antall arbeidsplasser og legge til rette for økt næringsutvikling i mange distriktskommuner, avsluttet Edvardsen.