Uttalelse fra Landsstyret 24. mai 2012: Vårt samfunn er avhengig av bergindustriens ressurser og næringen har i tillegg til nasjonal, både lokal og regional betydning for næringsutvikling og sysselsetting. Derfor forventes det at innsatsen innenfor bergindustrien forsterkes betydelig i tiden som kommer og at det legges til rette for en felles nasjonal forståelse for viktigheten av industriell bergverksindustri.

Kampen om mineralresursene internasjonalt tilspisser seg og dette vil få store konsekvenser både i forhold til prisene og om vi i det hele tatt får de mineraler samfunnet trenger.

Det er viktig å sørge for at ikke rettighetene til Norske ressurser blir misbrukt av spekulanter som kun investerer av profittmessige grunner for å tjene penger på å selge rettigheter til utvinningsområder. Det må være et overordnet mål at samfunnet gjennom å bare gi undersøkelsesrett til seriøse selskaper helhet sikrer tilgangen til norske råstoffer og at man disponerer mineralressursene på en slik måte at det gir avkastning og arbeidsplasser til fellesskapet. Den norske mineralnæringen er liten, og det er få store mineralselskaper i Norge. NAF mener det vil være nyttig om vi får frem et større mineralselskap som kan fungere som et lokomotiv i bransjen. Å få på plass en større, norsk aktør kan bety at vi også klarer å bygge opp en egen leverandørindustri knyttet til mineralnæringen.

 Det er videre viktig å trappe opp leteaktiviteten, og myndighetenes satsing med 100 millioner over fire år er en god begynnelse, men innsatsen må økes ytterligere i tiden som kommer. Særlig viktig er det at man fremover også iverksetter leteaktivitet i Sør-Norge i områder som er under press for bruk til andre formål. En landsomfattende kartlegging av mineraler ut over de 14 prosent som til nå er kartlagt er derfor helt nødvendig. Økt letevirksomhet vil også medføre flere arbeidsplasser i distriktene.

 Det må snarest etableres et norsk ressursenter bestående av fagkyndige innenfor geologi, gruveteknikk og økonomi. Etableringen av et slikt senter er nødvendig for å få nødvendige faglige vurderinger knyttet opp mot leteaktiviteter og etablering av nye virksomheter. Senteret må også sees i sammenheng med utdannings- og rekrutteringsmiljøer innenfor bergindustrien. Det må satses bredt på forskning og utvikling for å utnytte mer av mineralforekomstene, slik at disse tilpasses miljøet og gir industrien de råstoffene som trengs.  Bedriftene i Norsk Bergindustri opererer under strenge miljøkrav og det er helt nødvendig for at næringa skal ha en samfunnsmessig aksept.

Det må derfor mer forskningsmidler på banen slik at utviklinga av næringa baseres på kunnskap og ikke mer eller mindre kvalifisert synsing.

 Den internasjonale gruveindustri er også svært utsatt både når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og utnyttelse av arbeidstakere både gjennom barnearbeid, forfølgelse av fagorganiserte, diskriminering og utnyttelse og vold mot arbeidstakere. Forbundet vil derfor applaudere regjeringas innsats gjennom ILO for og sikre ett ”anstendig arbeidsliv”. Dette arbeidet må også videreføres på andre områder internasjonalt.