This content has been archived. It may no longer be relevant

Landsmøtet 2015 - Bilde fra landsmøtesalenFull boikott av fotball-VM i Qatar. Det er det enstemmige kravet fra landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund i en av de sju uttalelsene som ble vedtatt søndag formiddag. 

Dette er de sju uttalelsene som ble enstemmig vedtatt på siste dag av landsmøtet:

Full boikott av fotball-VM i Qatar 2022

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund står i spissen i kampen mot arbeidslivskriminalitet både nasjonalt og internasjonalt. Forbundet krever full boikott fra norske myndigheter og Norges Fotballforbund av VM i fotball i Qatar 2022.

En demokratisk stat som Norge kan ikke akseptere at et annet land utnytter fremmedarbeidere på fotballanleggene på slavelignende vis, med umenneskelige bo og arbeidsforhold. Utbyggingsarbeidet som FIFA er ansvarlig for drives av useriøse selskaper som utnytter fremmedarbeidere. Annenhver dag dør en arbeider, og det
anslås at mer enn 4 000 vil omkomme i arbeidsulykker før fotballanleggene står ferdige. Arbeiderne har også fått sine pass inndratt, slik at de ikke kan reise ut av landet.

Qatar har ikke ratifisert viktige internasjonale menneskerettighetsavtaler og all fagforeningsvirksomhet er forbudt.

Frem til nå har norske myndigheter og Norges Fotballforbund vist en uakseptabel unnfallenhet og passivitet som Norge ikke kan være bekjent av. Norge må også ha nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet som er avdekket i det internasjonale fotballmiljøet.

Landsmøtet krever at både den norske regjering og det Norske Fotballforbund snarest iverksetter boikott av Fotball-VM i Qatar 2022. Norske myndigheter må ta dette alvorlige spørsmålet opp i internasjonale fora.

Bergindustrien er viktig for Norge

Deler av bergindustrien og gruvenæringa er i krise, hovedsakelig på grunn av fall i råvareprisene på verdensmarkedet over tid. Mest utsatt er kull og jernmalm. Både Store Norske på Svalbard og Sydvaranger Gruve i Kirkenes har store utfordringer. Mens deler av bergindustrien sliter, har andre deler av bergindustrien en tilfredsstillende omsetning.

I en tid med økende knapphet på olje og gass er det viktig å se potensialet i utvinning av alternative energikilder. Forskning slår fast at kull vil være en av de viktigeste energileverandørene i store deler i verden i generasjoner fremover. Skal Norge hevde suverenitet og opprettholde bosettingen på Svalbard så må driften i Store Norske opprettholdes. En avvikling av kulldriften vil få dramatiske konsekvenser for
alle som er bosatt på øygruppa og for Norges rolle i nordområdene.

En rekke avgifter og EU-direktiver bidrar til å svekke bergindustrien ytterligere. Forbundet er opptatt av at næringa drives på en miljømessig forsvarlig måte. Da er det viktig at det gjøres slik, at ikke avgifter kveler driften og pukkverk legges ned i Norge, for i neste omgang å importere pukken fra fjerntliggende land i Asia.

Norsk Arbeidsmandsforbund mener rammevilkårene må styrkes. Regjeringen må følge opp den rødgrønne regjeringens strategiplan for en effektiv bergindustri i Norge og sikre videre drift av Store Norske i mange år framover.

Renholdsarbeid å leve av og med

Renhold er en bransje under sterkt press, med stort innslag av useriøse aktører, svart arbeid, kriminalitet i mange former, og et arbeidsmarked det generelt er vanskelig å kontrollere.

Allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten har også utløst ekstra stort press på tariffbundne bedrifter, da flere bedrifter nå opererer utelukkende med allmenngjort minstelønn.

At særlig offentlige innkjøpere kun fokuserer på pris ved inngåelse av kontrakter med renholdsbedrifter forsterker presset ytterligere.

I praksis betyr det at renholderne må løpe enda fortere, og gjøre enda mer arbeid på kortere tid. Svært mange renholdere ender derfor med å jobbe mange timer pr. uke uten betaling, for å få gjort jobben de er satt til.

Denne utviklingen kan ikke fortsette.

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte krever derfor at det må etableres rutiner for at offentlige anbud i renholdsbransjen, med krav til kvalitet, kompetanse og helse, miljø og sikkerhet.

Norsk Arbeidsmandsforbund krever at renholderne får en arbeidshverdag de kan leve av og leve med.

Stopp hatprat

Arbeiderbevegelsen står for noen viktige verdier. Norsk Arbeidsmandsforbund består av et stort mangfold både av bransjer, alder og ikke minst etnisitet og kulturer. Vi representerer arbeidsfolk uavhengig av bakgrunn og hvor vi kommer fra. Dette er en styrke for forbundet.

Dessverre ser vi at den offentlige debatten, særlig på nettaviser og i sosiale medier kommer ut av proporsjoner. Istedenfor at det diskuteres på bakgrunn av fakta og kunnskap, blir debatten preget av konspirasjoner, generalisering, hetsing og til og med trusler. Dette gjelder spesielt innenfor innvandringsdebatten.

Vi har mange medlemmer med utenlandsk opprinnelse og som gjør et ærlig dags arbeid. Derfor må vi være de første til å forsvare og å stå opp mot urettferdig generalisering og hets av enkeltgrupper.

Det er de radikale kreftene som må bekjempes, men det må gjøres på en slik måte at det rammer disse direkte og ikke tar med seg uskyldig part i en generaliserende tone.

Norske verdier består av inkludering, åpenhet og likeverd mellom mennesker. Ikke av hatretorikk, hetsing og trusler.

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte vil selv stå opp mot hatprat på nettdebatter. Vi vil aktivt svare konspiratoriske, hatske og generaliserende kommentarer og innlegg på nett, med fakta og kunnskap. Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer alle gode krefter om å gjøre det samme.

Vern om rettighetene til våre fiskeressurser

Etter at storkapitalen og omsetning av kvoter har gjort sitt inntog i fiskerindustrien, ser vi at storkapitalen overtar mer og mer og rettighetene pulveriserer av jussen.

Livsgrunnlaget og eksistensen i vårt kystsamfunn blir ødelagt, slik at flere og flere lokalsamfunn avfolkes og fraflyttes. Ungdommen har ikke muligheter lenger til jobb, eller økonomisk ryggrad til å kjøpe seg kvoter. Det gjør at mange blir utestengt fra å delta. Fiskekvoter må eies av fiskere. Triksing og miksing med eiendeler og oppkjøp av kvoter fra sterke kapitalkrefter på land må bort.

Rettighetene til våre fornybare ressurser tilhører folket og samfunnet, ikke aksjespekulanter og kyniske profittjegere. Om en fiskerifordelingsbedrift opphører må de rettigheter og fiskekvoter som er tildelt det aktuelle samfunn, fortsatt ha stedstilknytning og leveringsplikt der de hører hjemme.

Norsk Arbeidsmandsforbund landsmøte krever at fiskerirettigheter og kvoter ikke splittes og selges ut av Norge, at ilandføring og leveringsplikt overholdes og at de forblir i de kystsamfunn hvor de var tiltenkt.

Til kamp for et anstendig arbeidsmarked

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et av de viktigste faglige og politiske utfordringene for Norsk Arbeidsmandsforbund. Svart arbeid, menneskehandel og skattesvindel har blitt en del av det norske arbeidslivet i mange bransjer.

Det blir mer og mer vanlig med bruk av midlertidige ansettelser, innleie, flere ansettelser gjennom vikarbyrå, der ansatte ikke får lønn mellom oppdrag, bruk av tilkallingsvikarer. Forbundet har mange medlemmer som daglig står ovenfor økt arbeidspress som følge av konkurranse fra useriøse selskaper.

Den økte konkurransen i anbudsmarkedet hvor kun pris vektlegges, har bidratt til at mange ansatte i både renhold og anleggsbransjen er blitt utsatt for helt uakseptable arbeidsforhold. Spesielt i anleggsbransjen har dette ført til mange ulykker med dødelig utfall.

Offentlige myndigheter har i over lengre tid gitt anbud til useriøse bedrifter og bedrifter uten tariffavtale, hvor flere av disse har utnyttet sine ansatte grovt. Dette er uakseptabelt.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og økt bruk av innleie er en trussel mot den norske modellen og grunnleggende verdier for arbeidsfolk.

Medbestemmelse og innflytelse for tillitsvalgte er avgjørende i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Forbundet ser en utvikling der arbeidstakere får mindre innflytelse og arbeidsgiverne får enda større makt, noe som gjør det lettere for useriøse aktører i arbeidsmarkedet å fortsette sin samfunnsskadelige virksomhet.Varslere som tør å si ifra er svært utsatt. Regjeringens svekkelse av Arbeidsmiljøloven bidrar til å forverre situasjonen.

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte krever at lov om offentlige innkjøp må praktiseres slik at alle arbeidstakere som utfører arbeid for det offentlige, enten på oppdrag for stat, kommune, fylkeskommune eller offentlige foretak ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av landsomfattende tariffavtale. Alle anbud må ivareta både kvalitet og arbeidstakernes rettigheter, og må være
basert på seriøsitet og sikkerhet og ikke laveste pris som bidrar til å styrke de useriøse aktørene.

Det må også etableres gode kontrollrutiner for oppfølging av offentlige anbudskontrakter.

Landsmøtet krever at norske myndigheter må sørge for offentlig finansiering av nødvendige kontrolltiltak, styrket samarbeid mellom kontrolletatene og øke antall inspektører. Avdekkede kriminelle forhold må i langt større grad bli prioritert av myndighetene og føre til harde straffetiltak.

Allmenngjøring av tariffavtalene er et svært viktige tiltak for å hindre sosial dumping. Men dokumentasjonskravene er for strenge, og det gjør svært vanskelig å få allmenngjort en tariffavtale. Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund krever forenkling.

Arbeidsmiljøloven må styrkes for å innskrenke ordinære virksomheters mulighet til å bruke vikarbyråer for å bemanne opp virksomheten.

Forsterket satsing på samferdsel

Vi har gjennom flere år, hatt en kraftig opptrapping i bevilgningene til samferdsel i tråd med Nasjonal Transportplan. Det er allikevel en økning i antall ulykker langs norske veier de siste årene og det er mange utfordringer blant annet knyttet til veivedlikehold og rassikring.

Den blåblå regjering med sine støtte partier Krf og Høyre vil privatisere utbygging og drift av jernbanen, samt etablere et eget selskap som skal stå for store deler av veiutbyggingen. Vi mener dette vil føre til enda mer useriøsitet og dårlige arbeidsforhold i bransjen.

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte mener forsterket innsats for bedre trafikksikkerhet og rassikring på utsatte veistrekninger er påkrevet, derfor er økte bevilgninger til drift og vedlikehold i de kommende budsjetter er helt nødvendig.

Landsmøtet mener det er viktig opprettholde satsingen på vei- og jernbaneutbygging og kyst i tråd med vedtatt nasjonal transportplan. Økt satsing på jernbane og kollektivtrafikk vil også gi miljøgevinster gjennom mindre utslipp og bedre sikkerhet.

Men landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund sier et klart nei til privatisering av jernbanesektoren, etablering av eget veiselskap, nei til offentlig privat samarbeid og anbud i samferdselssektoren.

Norge har en sårbar kyst som er utsatt for fare for omfattende forurensing som følge av skipstrafikken. Den norske stat har et overordnet ansvar å forbygge dette.

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte krever derfor økt satsing på oljevern og slepebåtberedskap, samt utbygging av havner og styrket utbedring av farleder langs norskekysten i de kommende budsjetter.

En slik satsting vil medføre både flere arbeidsplasser i anleggsektoren og det vil bidra til at vi alle får en bedre og tryggere infrastruktur i Norge i årene som kommer.