Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 29. august 2018.

I forbindelse med regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjettet for 2019 i oktober, krever forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund at det avsettes økte økonomiske ressurser til styrking av kontrolletatenes oppfølging av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet over hele landet. I de senere års budsjetter har Stortingsflertallet vedtatt kutt framfor økte rammer til f.eks. arbeidstilsynets virksomhet. En fremtidig satsing på å avdekke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må ikke gå på bekostning av arbeidstilsynets midler for å handtere øvrige arbeidsoppgaver.

Både kontrolletatene selv, Riksrevisjonen partene i arbeidslivet og politiske partier på Stortinget m.fl. har anmodet regjeringen om økt økonomisk og politisk innsats for å møte de store utfordringene som sosial dumping og arbeidslivskriminaliteten utgjør. Så langt har ikke dette i særlig grad blitt gjenspeilet i de årlige budsjetter. Heller ikke i regjeringserklæringen fra Jeløya er sosial dumping nevnt, noe som forbundsstyret mener er oppsiktsvekkende.

Årlig unndras flere titalls milliarder kroner i skatter og avgifter av kriminelle, samtidig som det svindles med trygd og andre ytelser som går på bekostning av fellesskapets velferdstjenester. Prisen for dette må arbeidere bl.a. i flere av forbundets bransjer betale gjennom uverdige lønns- og arbeidsforhold. En slik utvikling er ikke akseptabel og må håndteres effektivt av myndighetene. Dette må skje på tvers av fagetater som Arbeidstilsyn, politi, skatt og NAV m.fl. gjennom felles og koordinert innsats.

Forbundsstyret vil spesielt understreke viktigheten av flere samordnede aksjoner mot kriminelle virksomheter og økt samhandling og informasjonsdeling mellom kontrolletatene. Etablering av flere og styrking av A-krim sentrene må fortsette med full styrke. Forebyggende tiltak gjennom tillatt innsyn i skatte-, avgifts- og ansettelsesforhold hos underleverandører for oppdragsgivere, må på plass i nær fremtid. En slik satsning er nødvendig for videreføring av den norske tre parts-modellen og forsvarlige arbeids- og lønnsforhold – for alle arbeidsfolk i Norge.