Uttalelse fra forbundstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund: Arbeidsmandsforbundet er bekymret for kraftsituasjonen i Norge.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund ser med bekymring på utviklingen i kraftmarkedet i Norge. Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå lavere enn hva som er normalt for årstiden. Dette medfører at lav produksjon av kraft i enkelte områder kan føre til lokale driftsmessige problemer. 

Nesten all elektrisitet produsert i Norge kommer fra vannkraftverk. Vannkraftverkenes muligheter til å produsere kraft, varierer i stor grad med nedbørsforholdene fra år til år. I år med mye nedbør kan det bli produsert langt mer enn det blir brukt i Norge, mens vi i tørre år er avhengige av import fra våre naboland. 

Forbundsstyret vil understreke at konsekvensene av en krise i kraftforsyningen til deler av landet vil være svært alvorlige, både for næringslivet og for husholdningene og kan medføre at bedrifter vil måtte legge ned eller flytte produksjonen, og arbeidsplasser kan gå tapt.

Befolkningen i Midt-Norge har denne vinteren opplevd langt høyere strømpriser enn det landet som helhet har opplevd. Landsdelen har dessuten periodevis i flere år hatt betydelig høyere strømpriser enn i resten av landet for øvrig. Det har så langt ikke blitt iverksatt tiltak for å møte denne situasjonen fra regjeringen.

Forbundsstyret forventer derfor at regjeringen nå iverksetter nødvendige tiltak for å møte kraftkrisen gjennom en rettferdig prispolitikk, bruk av mobile reservekraftverk ved behov og bygging av gasskraftverk i utsatte regioner.