Er du tillitsvalgt i offentlig sektor? Meld deg på våre pensjonskonferanser innen 20. mars.

Da får med deg hva ny offentlig tjenestepensjon betyr for deg og dine medlemmer. Avtalen skal forankres hos medlemmene i uravstemning, med frist for godkjenning 1. juli. Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for 800.000 ansatte i offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne. LO Stat-leder Egil André Aas og forbundene anbefaler medlemmene å stemme ja til ny pensjonsordning.

– Vi har fått på plass en god og helhetlig løsning, med en god sosial profil. Den sosiale profilen og totalen er så god at vi anbefaler dette for medlemmene, sier Egil André Aas

Her blir det pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune har anbefalt resultatet og vil i løpet av våren sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene. På konferansene ønsker vi å presentere detaljene i forslaget for tillitsvalgte og samtidig berede grunnen for uravstemningen. Alle konferansene avholdes fra klokka 11.00 til 15.00.

(Klikk på linkene under for å melde deg på)

Oslo, 5. april på Oslo kongresssenter, Youngs gate 11

 Bergen, 6. april på Hotel Terminus, Zander Kaaes Gate 6

 Kristiansand, 11. april på Best Western Plus, Dronningensgate 5

Stavanger, 16. april på Folkets hus, Løkkeveien 22

Tromsø, 17. april på Radisson Blu, Sjøgata 7

Oslo, 17. april på Oslo kongresssenter, Youngs gate 11

 Bodø, 19. april på Scandic Bodø, Sjøgata 23

 Trondheim, 20. april på Scandic Lerkendal, Klæbuveien 129 A

Påmeldingsfrist er 20. mars 2018 for alle konferansene. Velg den konferansen som er nærmest deg geografisk. Den første konferansen i Oslo vil bli streamet og lagt ut på hjemmesiden. Den registrerte vil få en egen bekreftelse på at den er registrert. Det gjøres oppmerksom på at plassfordeling foretas etter at registreringsfristen er gått ut.

Reise og permisjon

Billigste reisemåte dekkes, og det vil bli enkel servering. Deltagere søker selv om permisjon med lønn etter: Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c, Hovedavtalen i staten: § 39, Hovedavtalen i KS: Del B § 3-6, Hovedavtalen i Oslo kommune § 16 pkt. 

Bærekraftig pensjonsordning

Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. 

– Vi er godt fornøyd med denne avtalen. Offentlig sektor har gjennom dette fått en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene. Helheten i dette er så god at vi kan anbefale dette overfor medlemmene. Resultatet skal forankres hos medlemmene i løpet av våren, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Dette ble partene enige om

• Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til livsvarige påslagsordninger, som kommer på toppen av folketrygden.

• Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening.

• Pensjonen skal som hovedregel tas ut helt eller delvis fra 62 år, og kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

• Den nye ordningene gjelder fra de som er født i 1963 eller senere. De eldre årskullene beholder dagens AFP-ordning og fortsetter å tjene opp i dagens ordning.

• Ordningen innføres fra 2020.

• «Betinget tjenestepensjon» innføres, som skal gi en sikkerhet for pensjonen for de som ikke kvalifiserer til AFP.

• Alle år fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

• Opptjeningssatsen er på 5,7 prosent for inntekter fra 0 til 12 G og med en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekter fra 7,1 til 12 G.

• Opptjeningen samles i en beholdning, som reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

• Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn for kullene 1963-1966. For ansatte født i 1967 eller senere er det vanlige kvalifikasjonsregler for AFP, altså innenfor ordningen sju av de siste ni år.

• Det innføres et overgangstillegg (også kalt slitertillegg) for årskullene 1963 til 1970 i alderen 62 til 67. Det krever 40 års tjenestetid for fullt tillegg. Tillegges trappes også ned kull for kull.

• Den gis individuell garanti til kullene 1959-1962 som er en andel av garantitillegget som allerede gjelder for kullene til og med 1958. Dette trappes ned fra 90 prosent av tillegget for 59-kullet til 60 prosent for 62-kullet. Kullene 1963 til 1967 får også et tillegg dersom de har opptjening før 2011.

• Sentrale prinsipper av samordningsregelene videreføres, og det innføres et tillegg som skal sikre at ingen blir null-pensjonister (altså har betalt inn til tjenestepensjonsordningen i yrkeslivet uten å få utbetaling fra den som pensjonist)

• Uføre skal få et godt samlet pensjonsnivå, og en del spørsmål utsettes til etter at Stortinget har vedtatt reglene i folketrygden. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid mellom partene.

• De som har særaldersgrenser etter dagens regler skal sikres nødvendig forutsigbarhet. Hvilke stillinger som skal ha særaldersgrense, og hva denne skal være, avklares i en senere prosess.