Uttalelse fra Forbundsstyret 10. oktober 2012: Norsk Arbeidsmandsforbund har siden mineralloven trådte i kraft 1. januar 2010 uttrykt behovet for en nasjonal mineralstrategi. Statsråd Trond Giske varslet på forbundets landsmøte i mai 2011 at denne strategien nå kommer.

Norsk Arbeidsmandsforbund og LO har støttet videreføring av kulldrifta på Svalbard noe som for øvrig er helt i tråd med stortingsmeldinga om Svalbard som kom i 2009.

Parallelt med dette ”kjemper” landets eksisterende bergindustri sammen med nyetablerte gruveprosjekter en kamp mot ulike grupperinger. Disse grupperingene knytter ikke lenger kravene opp mot viktighetene av næringa, men mot erkjennelsen om at de ikke vil ha noen bergindustri i det hele tatt. Dette er etter vårt syn en uheldig tilnærming. Vi vil understreke at bergindustrien skaffer råvarer til de fleste industrielle verdikjeder og vårt moderne samfunn er derfor helt avhengig av mineralske ressurser. Det er også riktig å påpeke at bergverksnæringa er underlagt noe av det strengeste som finnes av miljøkrav.

Det er derfor viktig at vi som nasjon forvalter ressursene på en bærekraftig og samfunnstjenlig måte, som sikrer fremtidens generasjoner tilgang på moderne teknologi.

Forbundstyret vil uttrykke bekymring for den politiske håndteringen til regjeringa, da det kan virke på oss som om miljøverndepartementet i altfor stor grad får legge premissene for gruvespørsmål. Særlig bekymret er vi for de nye prosjektene Lunckefjell på Svalbard, Nussir i Kvalsund i Finnmark og Nordic Minings prosjekt i Engebø fjellet i Naustdal i Sogn og Fjordane. Bekymringen er bl.a. knyttet til at sentrale politikere i SV, i den senere tid har uttrykt stor motstand mot etablering av nye gruver.

Vi utfordrer på denne bakgrunn statsministeren og næringsministeren om å ta grep i disse sakene.