This content has been archived. It may no longer be relevant

At barna går på en bra skole, at vi får god hjelp når vi blir syke og gamle og har anstendige lønns- og arbeidsvilkår står høyt oppe på lista over hva folk flest synes er viktig i livet.

Trygghet i hverdag og i jobb er grunnleggende for å leve et godt liv. Høyrepartiene har under sine seks år i regjering vist at de ikke har det beste for folk flest i tankene. Vanlige folk har fått avgiftsøkninger og kutt mens de rike har fått skattelette.

Under Høyre-regjeringen har arbeidsmiljøloven blitt svekket og det er innført skatt for pendlere for arbeidsreiser, kost og losji. Sluttvederlagsordningen har blitt skattlagt og de har kuttet i lønnsgarantiordningen og ledighetstrygden. Høyrepartiene sier nei til at folk skal få pensjon fra første krone. Dette er bare noen eksempler på saker som rammer arbeidsfolk og lista er lang.

Kort sagt har hverdagen for folk flest blitt vanskeligere, mens de rike har fått mer å rutte med. Sånn kan vi ikke ha det! Ved å stemme rødgrønt i kommune- og fylkestingstingsvalget kan du være med å påvirke Norge i riktig kurs.

Et viktig prinsipp i Norge er at velferdstjenestene skal holde så høy kvalitet at folk med mye penger ikke ser seg nødt til å kjøpe andre tjenester i det private markedet. At de fleste benytter seg av offentlige tjenester, er en forutsetning for oppslutningen om velferdsstaten. Hvilken utdanning barna får og hva slags hjelp du får hvis du blir syk skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.

Fellesskapet møter stadig krav om å levere flere og bedre velferdstjenester, uten at de som har mest fra før skal betale mer skatt. Dette utnyttes av høyrepartiene til å undergrave fellesskapsløsningene og svekke velferdsstaten. Vi trenger politikere som tenker på arbeidsfolk og deres beste, ikke på de som har mulighet å betale for dyre private alternativer. 

Norsk Arbeidsmandsforbund er imot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester og profitt i velferden. Helse, eldreomsorg og skole skal eies og drives av det offentlige eller i samarbeid med ideelle aktører. Å la kommersielle krefter drive offentlige tjenester har verken gitt bedre eller billigere tjenester. Derimot har det skapt flere millionærer. Fellesskapets penger skal gå til velferd, ikke til profitt til private! En slik utvikling må vi si tydelig nei til.

Usikre arbeidsvilkår og en svekket velferdsstat rammer først og fremst arbeidsfolk. Høyrepartiene fører en arbeidslivspolitikk som går til angrep på den norske modellen, som bygger på faste ansettelser og høy organiseringsgrad. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til utnyttelse av mennesker, frarøver fellesskapet for milliarder av kroner, og er i ferd med å ødelegge enkelte bransjer mens høyrepartiene sitter passive på sidelinjen.

For et levende folkestyre er det avgjørende at velgerne benytter stemmeretten. Velg fellesskap – stem rødgrønt!

Anita Johansen,
forbundsleder