Vi har laget en kort veileder for medlemmer som blir permittert.

Jeg har blitt permittert – Hva skal jeg gjøre?

 1. Kontakt NAV
  For å få dagpenger under permittering, må du søke NAV. Du må ta kontakt med NAV med en gang du mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver.

  Husk å gi NAV beskjed om at du er medlem av en fagforening.

 2. Informer din avdeling i Norsk Arbeidsmandsforbund
  Gi beskjed til Norsk Arbeidsmandsforbund om at du er permittert. Medlemmer som blir 100% permittert har krav på kontingentfritak i 3 måneder.
 3. Viktig info

  • Du kan ta annet arbeid mens du er permittert, men retten til dagpenger faller bort så lenge du har det.
  • Hvis du får en ny jobb etter å ha vært permittert i minst tre måneder kan du starte i denne uten oppsigelsestid, men du må ta kontakt med arbeidsplassen du er permittert fra og si opp jobben.
  • Stortinget har vedtatt nye rettigheter for dagpenger under permittering på grunn av koronasituasjonen.

  Hold kontakt med din tillitsvalgte slik at du får informasjon hvis situasjonen endrer seg.
  Du kan bli tilbakekalt på jobb på kort varsel når du er permittert

 4. Økonomiske problemer?
  Ta kontakt med banken din så raskt som mulig hvis du tror du kan få problemer med økonomien. Hvis du har LO Favør boliglån, er Sparebank 1 opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger.

Følg med på NAV sine sider for oppdaterte permitteringsregler

Hva betyr det å bli permittert?

Hvis bedrifter av forskjellige grunner ikke har arbeid kan det være saklig grunn til å permittere deg som arbeidstaker. Det betyr at du ikke skal gå på jobb. Dersom koronaviruset fører til ordremangel, at kunder stenger eller bedriften får problemer med å skaffe varer eller og råstoff, vil dette kunne være saklig grunn til permittering.

Det er nettopp slike situasjoner Hovedavtalen, som regulerer permittering, er ment å omfatte. Før bedriften bestemmer seg for å permittere må de drøfte dette med de som er tillitsvalgte.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle deg som ansatt før de permitterer deg og du skal få dette skriftlig slik at du kan ha med deg varselet til NAV.

Som hovedregel er varslingsfristen 14 dager, og dette står i Hovedavtalen § 7-3.

Huskeliste

 • Permitteringsvarselet skal opplyse hvor lang tid det er sannsynlig at permitteringen vil vare.
 • Som hovedregel skal ansiennitetsprinsippet gjelde for utvalg av permitterte, men slik situasjonen er nå, så må sosiale og økonomiske hensyn også veie tungt.
 • Alle som blir permittert har krav på skriftlig dokumentasjon om permittering fra arbeidsgiver, noe som kreves ved dagpengesøknad hos NAV.
 • Hvis du blir sagt opp i permitteringsperioden, har du krav på oppsigelsestid med vanlig lønn.
 • Når permitteringsperioden er over har du rett til å komme tilbake. Det vil være naturlig å kreve at bedriften tar inn folk igjen etter de samme regler og rekkefølge som de ble permittert. Hvis bedriften skal fravike dette utgangspunktet, må bedriften konferere med de tillitsvalgte. Det skal skrives protokoll fra møtet. Spesielt på grunn av slike regler er det viktig at dere sørger for at de tillitsvalgtes funksjon og oppgaver blir ivaretatt i en permitteringssituasjon.
 • Koronaviruset gir ikke adgang til betinget permittering (med forbehold for at en bestemt situasjon skal inntre). Betinget permittering kan kun brukes ved streik/konflikt i den bedriften hvor det permitteres. Dette er den eneste situasjonen hvor Hovedavtalen aksepterer bruk av betinget permitteringsvarsel, jf. HA § 7-5.

Hva betyr varslingsplikt?

Arbeidsgiver må skriftlig varsle om permitteringer til de ansatte. Permitteringsgrunnen og når permitteringene starter må komme klart frem i permitteringsvarselet.

Før det blir gitt varsel om permittering må bedriften konferere (drøfte) med de tillitsvalgte. Det skal skrives protokoll fra møtet.

Hvis de tillitsvalgte og ledelsen ikke blir enige om for eksempel varslingsperiode, om permitteringer er saklige eller om utvelgelseskriterier, må det skrives uenighetsprotokoll om dette.
Informasjon om permitteringer på andre språk

Info polsk 17.03.2020

Info spansk 17.03.2020

Info engelsk 17.03.2020

Info latvisk per 23.03.2020