Onsdag 12. februar deltok forbundssekretær Steinar Rindhølen på høring på Stortinget om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Det er bred enighet om at krav til faste ansettelser er med å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, da stadig flere bransjer opplever en negativ utvikling på dette området, sier Rindhølen. 

Norsk Arbeidsmandsforbund er for å fjerne den utvidede adgangen til midlertidig ansettelse. Forbundet er kritisk til den utviklingen vi ser i Norge på dette felt og støtter på denne bakgrunn representantforslag 60 L (2017-2018) om å oppheve AML § 14-9 første ledd om utvidet adgang til å ansette midlertidig.

Å fjerne den utvidede adgangen til å ansette midlertidig vil føre til at mange får en mer stabil tettere tilknytting til arbeidslivet enn i dag. Det har vist seg at det er relativt få som går over fra midlertidig til fast stilling. Dette er viktig både for den enkeltes erfaringskure og kompetanseheving. Et delt arbeidsmarked med mange midlertidige ansatte gir også store endringer i sysselsetning under økonomisk nedgang i økte svingninger i arbeidsmarked og budsjetter.

Norge trenger et arbeidsliv som er preget av høy organisasjonsgrad. Trygghet og forutsigbarhet omkring egen ansettelsessituasjon er avgjørende for at arbeidstaker tør å si fra om lovbrudd og kritikkverdige forhold i sitt daglige virke. Dette gjelder generelt i alle arbeidsforhold, men spesielt i bransjer som er ulykkesbelastet, som f.eks. anleggsbransjen i Norge.

Det er en betydelig større risiko for å falle ut av arbeidsstyrken fremover i tid hvis en har midlertidig kontrakt, sammenlignet med fast ansettelse. Den samlede tiden i arbeidsledighet er mye lengre for midlertidige en for fast ansatte som bidrar til utviklingen av et løsarbeidersamfunn som vi har sett i andre land.

Å være midlertidig ansatt over tid innebærer en utrygg og lite forutsigbar økonomisk situasjon for den enkelte. For de yngre aldersgruppene bidrar dette til vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. En slik situasjon er særlig utfordrende for lavlønnsgruppene, som i utgangspunktet har svak økonomi.