Sammen for et sterkere forbundFredag ble høringsrunden om prosjekt forbundsalliansen avsluttet. I Norsk Arbeidsmandsforbund har alle organer med høringsrett avgitt svar.
 
Siden september har forslagene til vedtekter, handlingsprogram, kontingent og medlemsfordeler for et samlet forbund vært til behandling i organisasjonsleddene i forbundene. Det har vært stor oppslutning og solid arbeid blant tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund. Nå starter alle de fire forbundene sitt arbeid med å oppsummere og ta stilling til forslagene til forbedringer som har kommet inn.
 
— Det er kommet inn mange gode og konstruktive innspill som vi tar med oss videre i prosessen. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til dette viktige arbeidet, sier forbundsleder Erna Hagensen i en kommentar.
 
I løpet av januar skal høringsuttalelsene og forbundenes holdning til forslagene diskuteres i de fire forbundsstyrene. Tidlig i februar samles delegasjoner fra forbundene for å komme fram til ett felles dokument som kan ligge til grunn for en sammenslutning av forbundene. Vedatk om sammenslutning kan bli fattet i juni. Men før en eventuelt får et slikt vedtak, skal saken gjennom ytterligere behandling i forbundenes organer og ekstraordinære landsmøter.