De raske endringene i arbeidslivet utfordrer arbeidsfolks trygghet, velferd og lønn, påpeker landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet i en uttalelse.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 2019:

De raske endringene i arbeidslivet utfordrer arbeidsfolks trygghet, velferd og lønn. Nye teknologiske løsninger forandrer arbeidsoppgavene og internasjonale strømninger og konkurranse setter arbeidsplasser og bedrifter under press. Arbeidslivspolitikken og rammeverket i lover og avtaler må løpende tilpasses for å demme opp for utslag som truer anstendige arbeidsvilkår for vanlige folk. Samtidig må fagbevegelsen være på vakt mot liberalistisk motiverte endringer forkledd som nødvendige tilpasninger. Offentlige myndigheter må spille en aktiv rolle i samarbeid med partene for å demme opp mot destruktive krefter, sosial dumping og useriøsitet.

Den norske samarbeidsmodellen er sentral for å utvikle gode, tilpassede løsninger. Hovedavtaler, tariffavtaler og øvrig avtaleverk danner en solid basis. Samtidig må det være rom for nødvendige tilpasninger som vil sikre at dette rammeverket i fremtiden har en minst like sterk posisjon. Solide tariffavtaler bidrar til medlemsvekst og økt rekruttering av tillitsvalgte. Fellesskapet på arbeidsplassene er en bærebjelke og en offensiv organisasjonsbygging er en forutsetning for medlemmenes langsiktige trygghet og velferd. Den enkeltes arbeidsplass er utgangspunktet for dette arbeidet og tillitsvalgte må skoleres slik at de kan møte de utfordringer som framtiden vil bringe.

Både vei, anlegg og maskin, renholds- og vekterbransjen og bergindustrien er bransjer som står ovenfor nye krav til digital kompetanse og økt grad av internasjonalisering. Forbundet vil bidra til at det på best mulig måte legges til rette for at det enkelte medlem i de ulike bransjer ivaretas, både gjennom en meningsfull og helsemessig tilrettelagt arbeidssituasjon og ved en sterk innsats for å virkeliggjøre ansattes rett til kvalifiserende kompetanseutvikling.

Materialet som er lagt fram på landsmøtet viser at potensialet for vekst i forbundets medlemsgrupper er stort både i dag og i framtiden, – også uavhengig av den teknologiske utviklingen. Det må være et overordnet mål for Norsk Arbeidsmandsforbund å følge den teknologiske og digitale utviklingen og løpende fremme forslag og stille krav som sikrer folks hverdag og velferd.

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund krever derfor at myndigheter og arbeidsgivere i samarbeid med fagbevegelsen legger til rette for kompetanseutvikling og læring, tilpasset de ulike bransjer. På denne måten vil arbeidstakerne få de nødvendige muligheter til å møte den teknologiske utvikling vi står ovenfor i årene framover.